Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и

ВЕНЧЕ ПОПОВА

БЪЛГАРСКАТА СТИЛИСТИКА

Д050-ТЕ ГОДИНИ НА XX В

УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" СОФИЯ 1994


НА проф. д-р ВОЙТЕК СКАЛМОВСКИ

Заместо ПРЕДГОВОР

Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и тъжно, нито забавно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише "Забавна история" на българския люд, от която ни стана още по-тьжно. Но возможно всяка история е тъжна, по другому не би съществувал диалогът Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и на Алиса с Мишката "в страната на чудесата":

- Нали обеща да ми разправиш своята история? - запита Алиса. . .

- Моята история е тъжна и дълга като опашката ми - рече Мишката, извърната към Алиса Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и, и въздъхна.

Че е дълга опашката й - вярно е - си помисли Алиса, - но защо пък казва, че е тъжна?

Мишката започна да разправя, а Алиса продължи да гледа опашката и да Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и се чуди как може да е тьжна\*

Защо наистина тъжна?

Възможни са много отговори и все незадоволителни.

За мене историята на българската стилистика е тъжна, защото е бедна. А това определя и Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и нейното настояще. Но все пак тя съществува като наука от този момент, от който съществува българска книжнина и българска култура. В различни периоди на нашето развитие нейното присъствие е лупило различно, но Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и не е имало време, когато е лупила забравена либо изоставена. Има основание да се вярва, че бъдещето й ще бъде по-силно и по-успешно от развитието й до днес.

* Алиса и Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и Мишката, както ни е понятно, владеят различни семиотични системи и затова всяка от тях познава само едното от значенията на омоним ната двойка: 1а1е 'приказка, разказ, история' и 1аП 'опашка' ("Мше 13 а Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и 1опв апй а вай 1а1е" - "11'& а 1оп 1аП, сег1ат1у, Ьч< мЬу йо Уоч са1111 8ас1?"\ т. е. дългата и тъжна "история" за Мишката е дълга и тъжна "опашка" за Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и Алиса.


1.0. НАЧАЛОТО

На семиотиката дължим извеждането на ръкописа като ключов символ на Средновековието*. Стимулът за това бе даден от Умберто Еко с романа "Името на розата" (1980).

Средновековният текст образува сложна семиотична структура, включваща Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и дескрипционна част, в която думите означават вещи, и символна част, свързана с осмислянето им като знакове на сак-рална история. По такъв начин при интерпретацията на един библейски текст к примеру Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и отношението на вещите и знаковете се трансформира в отношение на историята и нейното описание. Създаването на художествено произведение превръща това отношение в усложнена структура, съдържаща многообразни кодове, способна да ги наслагва един върху Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и друг, да ги трансформира един в друг либо да ги поражда един от друг. Художествената фикция в романа на Еко се развива така, че да потвърди основното за художествения и научния Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и текст - той е генериран и генера-тивно способен. "Открих това,'- пише У. Еко, което писателите винаги са знаели (и много пъти са ни казвали): книгите винаги молвят за други книжки и всяка история разказва Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и една вече разказана история. Знаел го е Омир, знаел го е Аристотел, да не говорим за Рабле либо Сервантес. Ето защо моята история не можеше (к. м. - В. П.) да не започне Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и с един хочет ръкопис и естествено беше да цитира този ръкопис. Така написах веднага въведението, поставяйки моето повествование на четвъртото ниво на описание, вътре в други три повествования: аз казвам, че Вале казваше Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и, че Мабийон е казвал, че Адсон лупил казал. . . "2

Така слизането към все по-долни нива може да продължи, без някога да се стигне до най-ниското, защото все повече ще се Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и открива, че художествената фикция няма нищо общо с думите. "Да

* Вж. напр" Знак в сиетеме культурм. - В: Трудн по знаковмм еистемам. Тарту. 1987, № 21.

2 Е к о, У. Как написах "Името на розата Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и". АБВ, г. XI, № 24 от 13. VI. 1989, с. 6.


се напише роман, - твърди Еко, е едно космологично начинание, като описаното в "Битие" - първата книжка от Стария завет. . ."3.

Текстовете, ръкописните текстове, са най-ранните факти от културата Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и на човечеството, подложени на повсевременно тълкуване и интерпретация, без перспективата тя да бъде изчерпана, още повече когато се отнася до архаични текстове, достигнали идентичност с колективна памет4. В този дух и Лотман Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и прави едно обобщение, че средновековният тип култура трябва да се интерпретира като "движение към истината", не като преход "от един символ към друг, а като задълбочаване в знака", "новият текст - е винаги открит Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и стар"6.

Българската стилистика започва с ръкопис, както всички науки, чиито начала можем да търсим в Средновековието. Това е преводното съчинение под наслов "ГвОРГНИ ХОХРОЕЬСЕД - "О ОЕРДЗЪХЪ", включено в Симеоновия (Светославовия Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и) Изборник от 1703 г. Първообразът се появява в Преслав най-рано през 913 г. - най-късно през 919", а той, от своя страна, отвежда към византийски оригинали, свързани с античното време7. Следователно българската стилистика по външна хронология Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и започва от Средновековието, а практически е свързана с по-стар момент - античната риторика. Риториката, намерила израз в един български средновековен ръкопис, си проправя път към Възраждането, минава през неговата книжнина и достига Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и до наше време. Нейното движение обаче от Средновековието насам е много по-сложно, защото установява референции с развитието на други гледни точки към проблемите й, породени извън нея и от самата Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и нея.

"На въпроса кога завършва античността и започва Средновековието, не може да се даде еднозначен отговор: преходът от една епоха в друга не е катаклизъм, който може да се датира чрез посочване Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и на някаква година, а процес, продължаващ векове. Нещата се усложняват още повече от факта, че този процес се развива различно в различните локални точки на региона: за Константинопол либо за Едес значение имат съвсем Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и различни дати от

' Пак там.

4 Срв. М е й з е р с к и, В. М. Неувязка символического интерпретанта в ссмис.-1Ш,е. секста. - В: Труди по знакомнм системам Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и. Тарту, 1987, № 21,

'Лотман, Ю. М, Статии по типологии культурьт. Тарту, 1970, с. 22.

6 Аргументи за датирането г.рирежда К. К у е в в "Симеоновият сборник и неговите ЕОТОМГН". - Год. СУ. фак слав. фялол. Т Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и. 67, с. 6.

7 Вж. В е л к о в с к а, Е. Трактатът на Георги Хировоск за "За тропите", геговгйт славянски превод и византийската риторическа традиция. -Старобългарска литература. С., 1986, Кч !9, 75-83.

тези, които имат значение Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и за Рим либо Тур. . . Ако на равнището на школското изложение можем да предложим за граница 476 г. (датата на падането на Ромул Августул, последният правитель на западната половина на империята), която в действителност Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и има твърде съмнително значение и за реалните дела в Италия, тя, от друга страна, нищо не означава за източните области на региона"8.

И ако все пак историческите събития се търсят като Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и нужен аспект за разграничаване на историческите периоди, при разграничаването на различни периоди от духовното развитие на човечеството те са твърде относителни. Така к примеру християнството идва с прехода от античността към Средновековието, но Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и ако на него може да се гледа като на исторически факт, спомагащ да се разграничат двете епохи, то последиците в духовния животик и култура от неговото установяване, са в повечето случаи Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и дълготрайни процеси с корени в предходното. Християнството е религия, свързана с писмеността, неговата апологетика се опира на текста (религиозните, философски и поетически текстове в състава на Библията) и се разпространява чрез текста Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и (Евангелието). И Западът, и Изтокът, независимо от спецификата в развитието им след падането на Римската империя, искат да установят властта на църквата, философията на вярата и могъществото на императорите чрез нещо Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и трайно. И това вече не е устното, а писменото слово. Античността "пише" и завещава свое писмено наследие, но "дори елинистичната и римската култура, които използуват писаното слово, пазят някаква устност"9 - твърди Аверинцев, разграничавайки наблюденията си Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и върху елинската от елинистичната и римската култура.

В големия и дълъг преход от антично към средновековно общество се извършва и преходът от устна към писмена култура. Писането като дейност през Средновековието е Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и свързано с елитарните дейности, а грамотността се възприема като преимущество и съзнателно се ограничава. "Средновековното общество в своите глъбини е лупило безписмено и констатацията на тази негова неразделима особеност налага Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и изводи, които имат най-непосредствено отношение към цялостната история на литературата и културата"10.

8 Аверинцев, С. С. Судби европейскон культурной традиции в з юху перехода от античности к Средков:-ковью. - В: Из Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и истории культури средннх веков и Возрождения. Москва, 1976, с. 17.

9 А в е р и н ц е в, С. С. Потика ранневизантийской литератури. Москва, 1977, с. 208. Цит. по А. Гуревич, с 30.

10 Гуревич, А. Проблеми на Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и средновековната народна култура. С., 1985, с. 30.


"Безписмените" посреди на Средновековието развиват устните словесни жанрове и фолклора", а елитарните - "високата култура", изразена в писмена форма и противопоставяща се на народната либо фолклорната.

Трябва да Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и се обърне внимание, че в Средновековието - както латинското, така и византийското - писмената култура остава ярко разграничена от устната и доколкото съществува взаимопро-никване, то е на две субкултури в границите на общата средновековна. При Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и прехода обаче от античност към Средновековие в първите два века противопоставянето е на два типа култури. След като отминава първата вълна на християнското апологетство, започват съзнателно да се усвояват Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и моделите на античното сладкоречие и да се използуват неговите образци и стереотипи, но средновековната теоретична мисъл, скована от монизма и прими-тивността на текстовете на християнското учение, както и от липса на фантазия за Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и светското общуване с божеството12, за дълго не може да изведе фигури, равни на античните философи, автори и ритори. Чуть от II в. насам започват да се издигат книжовници и проповедници, усвоили риторичното Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и изкуство13. Старанието на Византия е забележително в борбата й срещу предхождащия я елинизъм и в същото време - в борбата за поглъщане и асимилация на античната култура.

В този процес попада итрансформацията на риториката Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и в стилистика при условие, че под "стилистика" ще се разбира риториката като свод от правила либо механизъм за създаване не текст писмен текст. Защото стилистиката като наука за стила, и Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и по-точно за стила на художествения текст, се създава от средата на XVII в., когато традиционната риторика изгубва своята научна стойност и за устния, и за писмения дискурс.

Риториката като древна наука Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и за трите равнища на дискурса:

з а м и с ъ л, т. е. избор на идеи и теми, композиция, т. е. разположението им, и стил - използуването на риторическите фигури - след стабилизацията на християнството Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и във Византия става основно познание и за писмения текст, и за всички устни публични изяви. Затова първата степен на обучение във византийските школи обхваща античния тривиум - граматика, риторика, философия Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и.

" Пак там, с. 33.

12 Срв. Н и ц ш е. Фр. Антихристианин. Опнт критики христианства. - В: Сумерки богов. Москва, 1989, 73-75.

13 Срв. М а й о р о в, Г. Г. Формирование средневековной философии. М., 1979; Б н Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и ч к о в, В. В. Зстегика поздней античноети. Москва, 1981.

10

Риториката става изключително нужна теория за християнските писатели и ритори, защото е единствената, която в античността дава правилата за съставянето на Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и т. нар. "открит" и "закрит" текст, либо правила за: а) дейност по създаване на текст, който се мисли в процеса на пораждането му и в центъра на който стоят "фигурите", и б Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и) дейност по създаване на текста като цяло (поетиката на текста). "В риториката процесът на пораждане на текстовете има "учен", съзнателен нрав"14 - пише Лотман. Конкретно този "учен", съзнателен нрав импонира на християнския книжовник Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и и от начеващ школник в книжовната дейност го превръща във вещ творец на текстове. От времето обаче (XV- XVI в.), когато риториката и поетиката започват да изпълняват функция на нормативен комплекс за постигане Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и на стил, пътят им води към хипертрофия. Максимата к примеру, изразена от Квин-тилиан15 "Преди всичко нека не се надяваме (к. м. - В. П.), че речта може да бъде красива, ако не бъде Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и убедителна", вече е изгубила смисъл.

Писменото християнство демонстрира най-силната си привързаност към теорията на тропите и това може да се обясни с ръководните начала на апостолската мисъл за феноменалния Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и свят като система от загадки, символи, образи, означаващи някакви реалности, които не могат да се представят и осмислят в своя чист вид на равнището на земните "събития"16.

Тропите, произведени като закрити, дискретни текстове Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и, при всяко логизиране извеждат един от елементите си със словесна природа, а друг - със зрителна, колкото и прикрита да бъде. Поради това риторичните текстове се различават от останалите езикови текстове Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и по една съществена особеност - те нямат стихиен нрав либо поне почиват на правила, които са включени в самия текст както на равнището на метатекста, така и на равнището на непосредствената текстова структура Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и. Това, според Лотман'7, създава спецификата на тропа, която едновременно включва внутри себя си елемент на ирационалност, тоест еквивалентността на нееквивалентни и даже неразполагащи се в един ред текстови елементи, и хиперрационализъм, свързан с включване Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и на съзнателна конструкция в текста на риторичната фигура.

14 Л о т м а н, Ю. М. Риторика. - В: Трудм по знаковьш сисг-гмам. Тарту, 1981, № 12, с. 11.

15 (Зиш1Шапи8 М. Р. Ое 1па1;1ииопе ога Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и1опа, VIII 42. Превод на цитата - Ал. Ничев, 1980 (устно). Вж. и др. под. мисли на древни риторики и тяхното тълкувание: Ведър, Й. Въведение в риториката. С., 1980, 14 - 24.

16 Б н ч к о в Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и, В. В. Зстетика поздней античноети, 246 - 247.

17 Лотман, Ю. М. Цит. съч.

11


Средновековието е една от епохите, изцяло ориентирана към тропите. Тяхната цел е не с помощта на определена семантична замяна да Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и се изкаже това, което може да се изкаже и без тяхна помощ, а да се изрази такая съдържание, да се предаде такава информация, която по друг начин не може да се предаде. В този смисъл Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и разбирането за енигматичността на словото, което означава нещата и явленията от видимия свят, е само символ, знак на своя трансцендентен образ. Разсъждавайки във връзка с този тип осмисляне на словото Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и, Кр. Станчев пише: "Същият този естествен език, чрез който се изгражда стилистиката на литературната творба, се оказва предварително натоварен - в съзнанието на средновековния човек - със символичен смисъл, различен от обичайния, битийния Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и. Още повече това важи за изразите, заети от Библията - другият източник за средновековното словесно творчество наред с естествения език. Там к примеру "неопали-мата синайска къпина", "лилията, разцъфнала сред тръни" и още 70 подобни израза са Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и синоними (т. е. в варианта словесни синоними) на Богородица"18.

Следователно с включването на съчинението на Хировоск (приема се, че той е живял на границата VI-VII в.) в Симеоновия Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и (Светославов) Изборник може да се види колкото стремеж да се развие усетът на старобългарския писател към художественото слово, толкова и необходимост да се представи едно от множеството съчинения на византийски книжовници, които дават Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и теорията на словото и теорията на философско-естетическото му осмисляне. В този смисъл първото съчинение, с което се открива страницата на българската стилистика, е в пълно съгласие с духа на изискването, дошло, разбира Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и се, под воздействие на византийската култура, да се представи една система от изразни средства, които, като служат на текста, представят либо изобразяват целия универ-сиум, който средновековният човек е находил да обхване и Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и познае.

Различни религиозни и философско-религиозни учения създават огромное количество тълкования и проекции на словото, чийто обзор не е предмет на това изследване. Онова, което определя престижа на риторичната концепция за Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и фигурите, разпространена от византийски автори в славянските литератури и по-конкретно в старобългарската, е учението в християнството (като се започне от най-ранния му апостолски период) за знака либо вида. С помощта Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и на тази категория се описва човешкото общество, самият човек, произведенията, които създава, текстовете на свещеното Писание,

18 Станчев, Кр. Стилистика и жанрове на старобългарската литера -12

т. е. всички обекти, попадащи в Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и сферата на човешкия интелект. В средновековната култура "образът" приема известна разчлене-ност либо диференциация, макар и с не съвсем изяснени граници:

образ, знак, алегория, символ. Причината за раннохристиянското образно символно мислене е обща с Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и причината, която предизвиква късноантичното символно-алегорично светоусещане, а тя, синтетично изведено, е стремежът към излизане от кризата на простотата и примитивизма на религиозните култове и навлизане във вътрешния духовен свят Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и на човека.

Трактатът на византийския книжовник Хировоск в превод "О ОЕРДЗ'ЬХЪ" прави завидна кариера в средновековния славянски свят, което се вижда от неговите 17 преписа19. Причините за това са няколко:

- Книжовната продукция на славянското Средновековие Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и свидетелствува, че книжовниците са имали теоретико-естетически, литературоведски и риторически познания, придобити както от преводаческата им практика, така и от духовни училища либо по-високи школи. Съчинението на Хировоск, попаднало в Симеоновия Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и (Светославов) Изборник, е имало шанса да се разпространи както чрез преписите на самия сборник - една високо авторитетна книжка - така и самостоятелно, защото се свързва с въпроси от теорията на писменото слово, нужно Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и за новоразвива-щите се славянски литератури.

- Съчинението на Хировоск е номенклатурно, тълкователно и илюстративно, т. е. то представя, в превод на старобългарски, 27(29) риторични фигури, тълкува тяхното значение и привежда примери в Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и подкрепа на значението. В този смисъл то изпълнява функция на познание и на образование.

- Теорията на трактата либо тълкователната му част е част от телеологическото учение на християнството.

- Преводът, независимо от противоречивата Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и оценка за качеството му (според К. Станчев20 "твърде добро", а според Е. Ве-ликовска21 - "не е твърде високо"), все пак е една възможност текстът да се възприеме на старобългарски език и да Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и улесни книжовника в подготовката за писмената му практика.

Изследователите-медиависти доказват, че българският писател от IX-XII в. иманентно залага в текстовете си правилата на ри-

19 К у е в, К. Статията Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и на Георги Х"ировоск пер1 тро1йП>1 в старославянските литератури. - СупПотеНюШапит, 5, ТЬез8а1ош1и, 1981.

20 Станчев, К. Цит. съч., с. 37.

31 В е л к о в с к а, Е. Цит Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и. съч., с. 82.

13


ториката и поетиката22, но в същото време изразява стремеж и към теорията на художественото слово либо онова, което отначало се изразява с думата ХИТРООТЬ, а по-късно с ХОХДО-

жьетко.

Не Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и е случаем, че в Симеоновия век книжовното дело достига както един значителен обем и жанрово обилие, така и добра компетентност лри строежа на текста и висока култура на израза. А това е време Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и, близко до покръстването либо все още начало на старобългарската книжнина, което практически слива началото с апогея. Текстовете показват не само "изучаване на стари и нови книжки, вътрешния и външен смисъл на Свещеното Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и писание", не само защита на новосъздадената славянска азбука, чрез която Свещеното писание се допуска до очите и ушите на книжовните и не-книжовните люде, не само похвала на книгата и на книжовните Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и мъже, да и благоговение пред ораторското изкуство и "човешки сладки речи"23. При съществуването на този елемент в общия контекст на българската култура през IX-Х в. напълно обяснимо е включването Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и на трактата на Хировоск в Симеоновия сборник и ролята, която му се възлага за писмената култура на българския книжовник.

Но остава въпросът:

Полага ли трактатът на Г. Хировоск фактическото начало на българската стилистика и Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и става ли извор на нейни традиции?

"ОЕРЯЗЪХЪ" е едно херметизирано начало по отношение на по-нататъшното теоретично развитие на българската риторика и стилистика. Това се дължи на няколко обстоятелства:

1. Българските Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и писатели през IX-XII в. приемат наготово моделите на византийската поетика и риторика. А тези модели са вече със завършена нормативност и естетическа осмисленост. Те важат най-напред за византийския писател и автоматом Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - за българския преводач и творец. Практиката е лупила достатъчно силна и авторететна, за да влияе непосредствено в творческото дело, а необиграността на българския писател все още е създавала у него убеждението, че Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и оригиналният текст е най-сигурната опора за превода, а неговата естетико-философска кодификация - эталон за творчество.

22 Вж. анализите на: Трифонов, Ю. Беседата на Го .ма Презвитера и нейният создатель. - Списание на Бълг. академия Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и на науките. С., 1924, № 29, 39-41; Георгиев, Е. Литература на изострени борби в средновековна България. С., 1966, 24-27; 41; 46-51 и др.

" Срв. Из Златоструй. Вступление от самия цар Симеон. - В: Д и-н е к о в Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и, П., К. Куев, Д. Петканова. Христоматия по старобългарска литература. С., 1961, 74-75.

14

2. Езиково-стилистичната структура на гръцките текстове е лупила твърде "прозрачна", поради което старобългарският писател е могъл да схване механизма на пораждането Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и на текста, съотв. - на въздействието му. Повторението, паралелизмът, антитезата, риторичният въпрос и др. - са структури, жанрово и стилистично маркирани, които българският книжовник е могъл лесно да открие и приложи.

3. Философията на християнската вяра Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и има определен изобразителен код, който е трябвало да се възприеме и приложи като канон. "Представя се", "поучава се", "извежда се" либо "се умо-заключава" чрез определени за целта изразни средства - тропи Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и либо "образи" (алегория, метафора, синекдоха, хипербола и др.).

Изследователите-медиависти твърдят, че няма данни съчинението на Хировоск да е оставило непосредствено воздействие върху старобългарската литература24, но може да се зададе въпросът: щом в Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и старобългарската литература не се открива по-ярко отражение на текста на Хировоск върху нея, каква причина е предизвикала энтузиазма към съчинението на византийския книжовник?

Отговор дават някои по-нови изследвания, доказващи, че Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и епохата на "развития византизъм" (IX-XII в.) е с подчертан стремеж към представяне на енциклопедични познания под формата на сборници. Някои от тях са имали светско съдържание, други - по-специализирано (напр. наръчници по Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и военно изкуство). Енци-клопедизмът е лупил една тенденция във византийската култура, от която не остава настрана и българската култура. Пример са конкретно Симеоновите сборници. "По състав те са енциклопедични, а по назначение Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - многофункционални и утилитарни, съставени за "всеки случай" и удовлетворяващи както нуждите на християнското просвещение, така и нуждите на християнската обредност"25.

4. Историческото развитие на България и българския книжовен животик през византийското робство Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и и Втората българска държава актуализират по-други форми на литературна и духовна дейност. Трактатът на Хировоск е в известен смисъл вече по-ниско стъпало. Развива се стремеж към реформиране на Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и българската литература, към нови естетически изисквания в духа на по-високи литературно-художествени образци и към създаване на нова система в езиково и стилно отношение. Търновската школа, която

"Ангелов, Б. Ст. Георги Хировоск - за поетическите Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и фигури. - В: Из С[-арага българска, руска и сръбска литература. С., 1967, с. 95.

25 М о н ч е в а, Л. Средновековният тип книжовна дейност и практиката на старобългарските писагели. - Старобългарска литература. С Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и., 1986, № 19,

15


става изразител не само на тези нови тенденции, да и техен основатель и реализатор, поставя няколко основни въпроса, които са много обширно скроена дреха за риторичните начала на Хировоск. А Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и те са: да се преведат "божествените книжки", защото старите преводи са вече негодни; преводите да бъдат точни; стилът - спазен, естетиката на словото да изрази колкото отвъдния и ирационален свят, толкова и драматичната съдба на Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и човека, населяващ земята. Символите, метафорите, алегориите се превръщат в знакове, осмислящи в по-широк философски план диалога писател - бог, а езикът и правописът на книгите трябва да бъде изправен и нормализиран.

* * *

Съчинението на Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и Хировоск представя номенклатурата и тълкованието на контингента от тропи и фигури, с които оперира старата риторика. Тук е представено копие от текста на Хировоск, печатан от Б. Ангелов въз Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и база на съкратената редакция на Ю. Бешерова26. От текста се вижда, че в номенклатурата на тропите и фигурите, с които оперира съвременната българска стилистика, доколкото включва внутри себя си риторическия дял, не Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и е намерило място нито едно от наименованията, създадени на старобългарска база. Причината не е особено трудна за изясняване. Изо-лираността на трактата на Хировоск от по-нататъшното развитие на стилистичната ни теория, по силата Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и на историческите условия, в които попада българското общество, допринася първите страници от развитието на стилистиката през Възраждането да започнат да се пишат под руско и частично новогръцко воздействие. А това означава установяване Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и на гръцка, частично руска терминология на тропите и фигурите, както и тълкование, извлечено главно от руски източници.

1. Ето реда и превода на тропите и фигурите въз база на приложения текст от Б. Ангелов Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и:

инословие - алегория

превод - метафора

приятие - металепсис

криминальное - хипербатон

възврат - анастрофа

съприятие - синекдоха

сънятие - силепсис

иметворение - ономатопея

26 Срв. Ангелов, Б. Цит. съч.,99-105.

16

сътворение - пепименон

въимениместьство - антономасия

отъимение - метонимия

възпетьсловие - антифраза (антифразис)

съвратословие - перифраза (перифразис)

нестатък - елипса (елепсис)

обилие - плеоназъм 1 представени в

поречение - епаналепсис Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и} една статия27

издредие - екзоха

лихновьное - хипербола

приклад - енигма

притъча - парабола

въздание - антаподоза (антоподосис)

лицетворение - прозопопея

прилог - парадигма

поругание - драматичность28

похухнание

поиграние

посмьяние

2. На гръцки език съчинението на Хировоск е със следното название" ПергтролсоО - в превод "ГбОРГЪНИ ХОЙРОЕЬОКД О ОЕРЯЗ'ЬХЪ Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и". В латински превод "Ое Р1 ип5" - "За фигурите"29. В стробългарски език не е понятно как е лупила озаглавена статията, тъй като оригиналът на Симеоновия сборник не е хочет. В "Христоматия по старобългарска литература Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и" (1961) - заглавието е "За фигурите", тъй както се предполага, че е гласяло в първоначалния си превод.

Класическата риторика разработва много обстойно теорията за фигурите и тяхната класификация. У ралични автори броят и Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и системата им е различна и с течение на времето все по-усложнена (вж. по-нататък). Най-напред терминът фигура (гр. ау.г\^а) е употребен от Анаксименом от Лампаск (IV в. пр. р Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и. Хр.), но риторическата обосновка на този термин и свързването му с теорията на риториката, а не само с практиката на красноречието, извършва Аристотел. У Аристотел обаче не съществува двудялбата "фи-

27 Вторият терм 1н Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и се приема по та;ъв начин като разнозидност на първия.

28 Според тра^т^та на Хировоск има четири вида ирочия: всеки от тях е обяснен и наименован, но само термшът Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и йршуею е родов по отношение ка другите и е разделен с номер 25. С думата "поруггше" е преведен терминъ--б1р<ауе1а и терминът х^еояоцое . След това идват три, а не четири старобългарски преведа Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и потикайте, ПОНР^ННЮ, послиьинню.

" В о с т о к о в, А. Описание российских и словенских рукописей Румян-цовского музеума. Санкт-Петербург, 1842, с. 503.

2 Българската стнлистиха до 50-те юдивв на XX в Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и.

17


т

гури на речта" л "фигури на мисълта"30. Тя се въвежда от Аристо-теловите ученици и най-вече от Деметри Фалерски. Това, разбира се, доста е усложнило класификацията и в известен смисъл я е Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и отдалечило от тропите, които Аристотел тълкува, А те са: метафора, метонимия, синекдоха, епитет, перифраза, олицетворение, сопоставление, антитеза.

Византийските автори са познавали пространните класификации, номенклатурата и тълкованието, което стои зад Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и тропите и фигурите. Текстът на Хировоск също освидетелствува свод от тропи и фигури. Нека веднага кажем, че основна цел на християнските книжовници е лупила да представят само онази част от риторическата теория, която се Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и занимава с украшенията на речта, и чието изолиране от останалите части на риториката е лупила за Аристотел несъстоятелна. Но тъй като християнското Средновековие не прегръща с отворени обятия античността и Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и риториката, създадена от широтата на езичниците и мирогледа на човека, свободен в общуването си, не могат да се осъждат и византийските книжовници, че твърде внимателно селекционират идеите на риторичното учение. За християнските текстове Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и е прилягало най-вече 'елокуцио'-то, съдържащо частта за "украшенията" на речта. Изтръгната от връзката си с логиката и по-общия съдържателен план на речта, теорията на словесната орнаменталистика е задоволявала по-ограничените Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и изисквания на християнските текстове. Твърде трудно е лупило обаче за книжовниците да се оправят в "класификациите" на античните автори и фактически да разграничат тропи от фигури. Това обстоятелство се отразява и върху

Хировоск Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и (разбира се, заключението е въз база на съкратената редакция на трактата)31.

За яснота може да бъде въведена следната информация:

. - На теоретическом уровне "украшенията" се делят на две: тропи и фигури, а фигурите Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и се поделят на фигури на мисълта и фигури на речта. Трифон (I в. пр. р. Хр.) определя: '"Тропът е израз с отклонение в прякото си значение с цел по-красиво Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и изложение либо по необходимост"33. Александър ,11 в. сл. р. Хр.) формулира: "Изменение на израза с цел подобряване - лупило в речта, лупило в

30 Вж. А р п с ч о .с,]. Поетика. С., ',9"'5, 90-95; Риторика, С" 1986. )63-183.

" В е Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и а Ь а г о V, ,Т. [тадегу оГ 1Ье 1зог'х Та!з т 1Ье ИеМ оГ Ьугап(:по-5\аук рое1к: {1еогу. 1.ск1е;-!, Т956, с. 46: Л н х Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и а ч о в, Д. С. Лй^ша ВехЬагоу, 1тавегу оГ 1Ьз 1вог'5 Та1е т 1Ье идМ оГ Ьу2апипо51ау1с роеНс Ичеогу. 1,е1с1еп,

1956. - Изв. АНССЕР, Отд. литератури Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и и язьжа. Москва, 1956, т. XV, № 6. 549-552.

32 Цит. по Е. В е л к о в с к а. Цит. съч., с. 76. 18

мисълта, без троп"33 - това о ет^цата, П игае. "Така в елини-стическо време Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и се оформят два типа трактати: "За фигурите" (Александър, Фебамон, Тиберий, Херодиан, Полибий Сардински, Зоней и няколко анонимни съчинения) и "За тропите" (Трифон, Кокондрий, Георги Хировоск, анонимен создатель, Григорий Ко-ринтски Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и). . . Всички тези съчинения са стандартно построени по една и съща схема"34.

От съдържанието на статията на Георги Хировоск личи, че Перг трояюу" включва както тропи, така и фигури, но за отбелязване Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и о, че на първо място са изтъкнати тропите (алегорията, макар тя условно да се отнася към тропите) и метафората, която се представя в нейните четири вида. Към това положение можем да отнесем и факта, че Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и количествен превес изобщо имат изразните средства, на " преноса", либо "вида". Лесно може да се обясни и фактът, че Хировоск свързва заглавието с тропите, защото конкретно меж тях се крият онези Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и езикови средства, които могат да се осмислят в духа на митологическо-естетическата концепция на християнството.

Въпросът е: какво е лупило заглавието в Симеоновия сборник? Въпросът има само хипотетичен отговор, тъй като оригиналът Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и е неоткрит досега, а не е известен и никакъв списък на включените в сборника заглавия. Едно от мненията35 е, че старобългарският текст (преведен по предложение от Йоан Екзарх) е имал название Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и като заглавието, посочено днес от авторите в "Христоматия" и "Антология" - "За фигурите". Второто мировоззрение е, че "Гръцкото название на трактата - "Пери тропон пиитикон" либо съкратено "Пери тропон" ("За фигурите") е преведено на старобългарски с думите Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и "О образ^хъ"36. Факт е обаче, че исторически е засвидетелствувана само заглавката на текста от "Изборник Святослава" - Г60РГИИ ХОЙРОЕЬеКЯ О ОЕРДЗ-ЬХЪ"37.


istoriya-vozniknoveniya-tehniki-vishivki-krestom.html
istoriya-vozniknoveniya-ukrainskogo-gosudarstva-ukr-referat.html
istoriya-vozniknoveniya-zolotoj-ordi.html