Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5

а) граматическо, което е р е ч;

б) физическо "защото всяки човек има свойствен диогранизъм ' иеносоставление)", свои склоности, чувствителност и пр. Физическото се нарича слог либо стил;

в) по случай, "което произхожда от Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 предметите и всякога не 1 свойствен истому человеку"90.

Под "физическо изражение" ще разбираме индивидуалния слог. ^'од "по случай", предизвикан от предметите, ще открием класификацията, отговаряща на стила, на епиз йисепсИ.

"Доброплодни, С. Цит. съч Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5., с. 57. 90 Пак там.

61


В по-особено положение остава граматическото "изражение", наречено реч. То асоциира риторичното разбиране за особеностате наречта (раго1е), които се вземат предвид при съставянето на

стила и качествата на Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 съставения стил.

Класификация на "израженията" либо стила според таблицата

на Доброило деньки9':

Граматическо

чисто

ясно

благопристойно

плавненько

гармоническо

периодическо

разчленено и проч.

Физическо

прост

простонародно средньо чясто домашно общо

шюточно принципиально

поучително огнено тяжело возвишено и пр.

По случай

добро високо

потрясающе пустало прекрасно Всеки Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 слог е тщательно учебникарската риторична

забавно

мрачно

неблагопристойно

грубо

какофоническо

несвезано

свезано

многосвезанно принуждено

надуто удивительно пустословно детинско страхливо разслаблено поверхностно

Недочеты

простачко скверно

унижено

на публике

забавно

показателно схоластическо вакхическо праздно

низковато

сухо

прикичяно и пр. характеризиран и обяснен в духа на практика. За развитието на българ-

91 Пак там, с Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5. 58. та п > * "Противни", т. е. - противоположни (о. м. - в. ч.}-

62

ската стилистика фактът на извеждане в "Писменник" на качествата и недостатъците на стила е важен колкото като първоначален, толкова и като основополагащ за традицията Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 в българската стилистика.

В следващата глава VI Доброплодни разсъждава върху "Карак-I ерите на словото". Тук се откриват разнищените, ако можем така да се изразим, постановки на старата риторика от средновековните автори Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5, свързани с естетиката на израза, езиковата култура и Ари-стотеловите постановки за уместността. Извеждат се следните свойства: краса, благообразие, висота (в смисъл на възвишеност), величие, чудесното (в смисъл на онова, което Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 твори природните чудеса и "което става против обикновения ред"), страшното, трепетното, ужасното, трагическото.

Качествата могат да се съчетават, но никога да се субституи-рат.

Объркването на "качествата" на стила с Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 "качествата" на сло-1юто е твърде голямо, но Доброплодни в това отношение е пов-шян от чуждите източници, в които това объркване либо смес-нане е настъпило, от една страна, поради наслагването на римската риторика Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 върху античната, а от друга, поради изпразване "а риториката от същинското й съдържание и свеждането и до обобщена листа на понятията и норми, с които оперира.

За фигурите

Първото възрожденско съчинение, което представя Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 риторическото учение за фигурите, е "Писменник" на С. Доброплодни. Хировоск не е известен на възрожденския создатель, за да търсим приемственост. Старият превод на византийския книжовник е средновековно начало без Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 традиция през Възраждането. Естествено, че причината за това е лупила, както вече изтъкнахме, слабо-развиващият се книжовен процес, отразил се не толкова в практиката, колкото в теорията на филологическата мисъл. Следователно г в тази Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 област на риториката - риторичните фигури - се започва от чужд източник, сам по для себя си неоригинален.

Още от времето на Горгий, когато се поставя началото на уче-|;ието за тропите, до днес литературата Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 по този въпрос непрекъснато се увеличава, особено що се отнася до метафората, метони-"чята и синекдохата. Не влиза в варианта задачата нито да я процедим, нито да изведем гледните точки върху нея Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5. Но едно положение остава несъмнено най-атрактивно, а това е, че при как-"ото и да е логизиране на тропа, единият от елементите му има

63


словесна, а другият - нагледна, видима природа, колкото и Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 прп-крита да е тя. Риторическите текстове се отличават от общоезико-вите по една съществена особеност: вторите се образуват стихийно и логическите им модели са на интуитивни, неосъзнати процеси, докато Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 първите са активен съзнателен акт. Поради това Лотман твърди, че правилата на риториката са "интенсивно включени в самия текст не само на метаравнището, да и на равнището на непосредствената текстова структура Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5"92. Не е дивно поради това, че нашият възрожденски создатель се стреми ако не към разкриване на механизмите на риторичния текст, то поне към представяне в система на принадлежащите му елементи. Бихме могли Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 да се съгласим и с вярната, но недостатъчно изяснена мисъл93, че Доброплодни е подчинен на стремежа на риториката да създаде надвремеви и интеркултурни категории. В варианта става дума, че чрез "Писменник" С. Доброплодни Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 успява да разкрие за българската интелектуална общност нов тип познание за речта и подход за писменото й структуриране. А те се свързват с факта, че риториката дава система от правила за построяване на Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 текст, ориентиран към: убеждаване, доказване и емоционална реакция, предизвикана от по-специална обработка на речта (естетическа и експресивна). Тези правила не се отнасят до конкретна езикова система на една либо друга етническа общност Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5, а са правила изобщо - наднационални (наднацио-налноезикови) и надвремеви. Те се прилагат, за да се структурира спонтанната реч в различен тип текстове. Семиотиката на естетическата либо експресивно-образната обработка на речта Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 са т. нар. фигури. Заслужава, според нас, да бъде изведен конкретният материал, свързан с фигурите и тропите в "Писменник", колкото като факт, принадлежащ на историята на българската риторика и начален Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 момент за по-нататъшната традиция в стилистиката ни, толкова и като първоначално представяне на възможностите за образна и емоционална обработка на речта.

И така:

В "Писменник" авторът дава следното определение на фигу-гурите: "Фигура (схема Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5) е когато речите либо мислите отпущат простите, обикновените и хладните изражения: тя е едно изражение пълно от чувства и язик от страсти. Фигурите биват в речите и мислите"94.

"Лотман, Ю. М. Риторика Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5. - В: Труди по знаковьм системам

Тарту. 1981, № 12, с. 11.

93 Вж. М и л ч а к о в. Я., Кр. Тенев. Цит. съч., с. >3.

94 Доброплодни, С. Цит. съч., с. 20.

64

Оттук нататък е Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 представено следното деление, което възхожда към руски източници - писмовници и риторики95:

фигури на речта

тропи ("среден предел меж фигурите на речите и фигурите на мисълта")

фигури на мисълта.

"Фигурите на речите" (либо на словото Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5)

Словопроизведение (етимология)

анаграматизъм (разместване на буквите)

иметворение

парихизис

созвучие (рагопота51а)

единозначие (купопугша)

изобилование (р1еопа5ти8)

умолчяние (е1Ир515)

еуфимизм

многопадежие (ро1ур1о1оп) безсоюзие (ааупйе^оп)

многосоюзие (ро1у5упйе1оп)

синезевгменон

согласноокончателно Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 (Ьотео1е1еигоп)

равночелно (икосолон)

едноналичие (ерапарЬога)

единоокончание (ер1рпога либо антистрофа)

совокупление (аутрЬае)

окружение (ерапа1ер515)

возвращение (апа(11р1о815) перевоплощение (ерапойох) противоположение (ап11№е518) восхождение (1<Итах) Тропи

Определение на тропа: "променуване на Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 речта, за да значи друго нещо подобно, либо совершенно тошно на първото значение;

либо троп е променуване на речта от собственото значение към несобствено"96. перифразис проименование (антономазиа) преименование (метонимна) чрез понятие (металепсис Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5)

95 Вж. напр. Л е к о в, Д. Българска възрожденска литература, 133-139, 1:ьдето тщательно се посочва ролята на "Письмодннк" (1831) от Н. Курганов.

96 Доброплодни, С. Цит. съч., с. 26.

Българската стилистика до 50-те години Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 ва XX в.

65


уразумсние (синекдоха, догатка, сотргсЬепзю)

злоупотребление (катахрезис, аЬиаив)

Фигури на мисълта

вопрощение (1п1егго а^о)

воззвание (аро5<торпс)

моление

прокълняване (ехесгаНо)

клятва

восклицание (ехс1аюа1ю)

упарност (либо напряженис)

предупреждение (оссираИо)

нравоучение (гноми, либо Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 поучително изречение)

определение (аеГшШа)

представление

прошение (уступление сопсезкю)

возобщение (апакупо515)

ответствувание (ап1ЬурорЬога либо бИавшвтс)

поправление (ерапог1Ьо5{5)

разговор

воодушевление (рго50рорс1а)

изображение (Ьуро уо515)

нравотворение (е1Ьорес)

доказателство

лицеописание либо Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 местоописание

прехождение

отступление (сИ гс55ю)

умаление

наращение ( гааа1;ю тсгстеп1ит)

Декорации на словото

пародия

сопоставление

парабола (сказка)

анекдоти

историйки

смиели

Риторичният дял върху фигурите в "Писмснник" е представен без отличия и новшество по отношение на руските източници. Един анализ Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5, който в варианта не ни е нужен, ще потвърди, че термините са заимствувани от руски език, като при някои е направен опит за побългаряване; илюстрованите примери са преведени от античната литература, култура, история така Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5, както са лупили преведени от авторите на руски риторики и писмовници. Безспорен е култът към античността и елинската епоха, която се смята за въплъщение на човешкия дух и мъдрост. Специално застъпен Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 е

66

и логическият дял от риториката в гл. VI "За изобретението на мислите", както и разделът за ролята на чувствата, поведението и настроението на пишещото лице, действуващи като фактори за стилистичната черта Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 на писмата.

Пряката цел на Сава Доброплодни е да разкрие теорията и изкуството на писмото. Това изкуство е неразделимо от изкуството да се гласи. Достойнствата на писмената реч (естественост, ясност, простота и Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 пр.) са достойнства на речта въобще. Но писмото е едно постижение на човешкия мозг и "мисъл великодушна", чиито принципи на създаване трябва да бъдат специално овладявани. Поради това още в предговора към Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 "Писменник" Доброплодни определя мястото на писмовника меж науките риторика, поезия, епистолография. "Художнописците - пише авторът - молвят за нея (науката за писмата, б. м. - В. П.) после риториката и поезията, но аз мисля как Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 мястото й е после граматиката и пред риториката: защото в по-малка възраст, като ся учат младите тая наука, която е пълна с прости неща и която е полезна и на безбуквените, и на Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 мъдрите, преминуват с ред и други по-мъчни"97.

Както често става обаче, целта на книгата се надхвърля от реализацията и функцията й. Българското възраждане поради своя нрав дава възможност на съчинения с Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 ограничена; цел и назначение, в плана на европейската култура дори незначителни, да се окажат начало за развитие на нови научни и културни области. Такъв е случаят с "Писменник" - той хвърля Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 моста меж риториката и стилистиката на наша, българска култур-и о -историческа почва. Поради това Б. Пенев и в този случай е отдал най-кратката и вярна черта на "Писменник":,, Писменник" (1853) - това е Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 първата по-подробна българска стилистика"98. По-нататък той твърди, че конкретно по тази книжка 'Зойников и Друмев, както и други възрожденски автори, са "изучавали формалните и вътрешни свойства на стила".

^ 2.3. ВЪЗРОЖДЕНСКАТА РИТОРИКА

Риториката в периода Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 на българското Възраждане заема място на преподавана и изучавана наука, независимо че е издаден само един учебник по риторика - "Коротка риторика, събрана и преведена от Ф. Велев за българските училища Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5. 1873". Риториката

Д о б р о п л о д и и, С. Цит. съч., VI-VII. '8 П е н е в, Б. История на новата българска литература. Т. 4. С., 1978,

67


се е Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 преподавала и изучавала по записки либо по т. нар. ръкописни учебници. Едно забележително откритие на нашата изследователска наука, свързана с Възраждането, беше изнамирането и издаването на ръкописния учебник по риторика от Добри Чинтулов Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5". То принадлежи на Дочо Леков^0. Благодарение на учения, днес ние разполагаме както с текст на ръкописната риторика на Чинтулов (понятно е, че има и изгубен текст - практическа риторика - от същия создатель), така Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 и с едно изследване, което се отнася до:

- съпоставка на Чинтуловата риторика с нейните първообрази - руските риторики на П. Кошански, А. Могилевски и Никольски;

- анализ на текста на Чинтуловата риторика, за Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 да се изведе гледната точка на възрожденеца върху някои дялове на риториката и измененията, които той внася в текста спрямо оригинала под воздействие на литературните си, граждански и обществено-политически възгледи.

Към книгите, разпространявали риторичното Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 учение, ще прибавим още "Словосъчинение нарядено и допълнено" от Янка Т. Кочова, Цариград 1868 г., както и една статия "За красноречието" (според Волтера), печатана в сп. Читалище, г. III, кн. З от 30. ХП Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5.

1872 г.

Следователно източниците, съдържащи риторични познания в точния смисъл на думата, са следните:

а) риторики:

Д. Чинтулов, Риторика; Обща риторика - ръкописни, 1862. Ф. Велев. Коротка риторика, изд. 1873.

б) Янко Г. Кочов, Словосъчинение нарядено Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 и допълнено, изд. 1868.

в) "За красноречието" - статия, сп. Читалище, 1872.

Това е всичко.

Бедната риторична литература у нас е факт, който не затруднява със своето обяснение. През Възраждането докъм 60-те години Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 на миналия век българският език трябва да надделее в конфликта със съседните му балкански езици, да отстоява своите права и възможности като книжовен език и да се самоутвърждава чрез постиженията на интелектуалната и Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 художествена мисъл. Чуть когато националната езикова доктрина утвърждава своите успехи и езиковото самосъзнание е факт, намерил реализация в една значителна книжнина в най-важните духовни области, риторичният поглед върху езика може да си Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 пробие път и да се изправи лице

99 Вж.: Ръкописните учебници на Добри Чинтулов. С., 1987.

100 Пак там, 7-28.

68

в лице с проблемите на елокуцио-то, по същество твърде абстрактни и теоретично-изкуствени за напористия Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5, до голяма степен са-мообразоващ се и спонтанен творчески дух на българина.

Съвсем друго е положението в културните ситуации на славяните извън Балканските страни - руси, чехи, поляци. В Чехия101 и Полша102 напр. риториката Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 е силна и водеща духовна област. Тук действуват, от една страна, римските риторики, усвоявани чрез латински език като език на културна и книжовна дейност на западните славяни, от друга Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5, силният авторитет на католическата църква, чието слово е неразделно свързано с риторичното учение, от трета - езиковите доктрини, обърнати с лице към качествата п "формата" на езика, които още от XIII-XIV в. се Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 надграждат над националноезиковата доктрина.

Риториката у нас обаче не се поощрява и, за разлика от граматиката и свързаните с нея учебници, не възбужда по-широкия обществен энтузиазм. Тя остава затворена изключително в Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 училищните програми, учебниците на Чинтулов, разпространени главно в училищата на Сливен, Ямбол, Разградско, Габровско и Други селища от северна и южна България103, както и в чужди учебници - руски и гръцки, изучавани в Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 училищата със смесено образование. Към това се прибавя и друг факт: 60-те-70-те години, когато риториката като наука се прокарва в българската образователна система (разбира се, непоследователно и отчасти), революционното движение Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 е в своя апогей. Каравелов и Ботев про> явяват свръхчувствителност към всяко познание, което освидетел-ствува връзка с програмите на гръцките либо гръцко-българските училища, както и с програми, които не "отговарят на действителния животик Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5". "В гръцките школи - пише Каравелов - главните предмети са биле музиката, поезията, риториката и философията, които до времето на Сократа са останало без никакво применение в животът, а оние науки Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5, които са необходими за практическият хивот, са биле совършенно исключени из техните школи. . . "104.

От критичен тонът на Каравелов преминава в ироничен, когато съобщава в информативно-книжовния раздел "Книжевни известия" )а риториката на Велев следното Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5: "Г. Ф. Велев съчинил "Коротка риторика". Ние би желале да видиме тая риторика, която е съчинена (?) от г-на Велева"!08.

101 Вж. напр. ТН^а, 1. Рга28Ка геЮп^а. КпеЮпса ргавепяа Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5. Ргапа, 1987;

Кгаиз, .1. Ке1опЬа V Де.ишас Ьагу^оуе КотипУсасе. РгаЬа, 1981, 186-183.

102 Вж. напр. К у п Д и с Ь 2Ь. NаиЬа о 51у1асЬ \у ге1огуЬ.асЬ ро15КюЬ XVII \у1еЬ Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 51. 0(3апз)<, 1967.

103 Л е к о в, Д. Ръкописните учебници на Добри Чинтулов, с. 28.

104 За школските програми.

105 Независимост, г. Ш, № 49 от 25 авг. 1873.

69


Въпросителната в краткия Каравелов текст е открит символ за съмнение, че книгата Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 е самостоятелно съчинение и има някаква стойност, още повече че е свързано с област, която според Каравелов отдавна е изживяла времето си.

Ф. Велев обаче в духа на възрожденската откровеност Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 и честност, пише в Предисловието на книгата си следното: "За да принеса колко-годе полза на отечеството си наех ся да съставя тая книга, която при сегашната немотия от по-добри Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 учебници, все ще би по-добра до когато нашити учени съчинят други по-добри и по-пълни."

Историята на българската риторика и нейната проблематика не се покрива с историята на българската стилистика и нейната Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 проблематика, но в основата на стилистиката, вече отбелязахме, че лежи една опорна система, наречена риторика.

Риториката сама по для себя си е един динамичен парадокс и жиз-ната й сила Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 се състои в това, че исторически се е променяла, а гледните точки към нея също са се променяли. Както имахме случай вече да посочим, променливо отношение се създава и на риторически категории към системата Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 на литературни категории и по-точно - жанровете на литературата. В основата на това взаимодействие лежи противоречието меж жанровите закони на дискурса и старото състояние на речевите дискурси, разработени от риториката. От Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 една страна, тяхната теория, създадена от риториката, притежава универсалност, от друга, тя не може да запази своя статус на всеобща приложимост към развиващата се речева и художествено-речева дейност. Появяването на понятието Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 'текст' в известен смисъл възстановява правата на риториката, без да създава дискомфорт за съществуването й в съвременните теоретични области на литературата и лингвистиката. Конкретно новопоявилата се теория на текста възвръща энтузиазма към Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 трите основни части на риториката - инвенцио, елокуцио и диспо-зицио. Тя ги поставя в основата на модела за текста, без да се поддържа твърдението, изказано от някои изследователи, че риториката е донаучната теория Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 на текста. Няма съмнение днес за никой изследовател в областта на текстовата теория, че конкретно старата наука е положила логиколингвистични основи за съвременното разбиране на понятието 'текст', независимо че все още липсва Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 единна концепция за "предмета на описанието на текста", за структурата на повествованието106, "пораждащата" поетика"7 и др.

)и!) Сра. напр. Тодоров, Ц. Грамматика повествовательного текста. - В: Новое и забугорной лингвистике. Т. 8. Москва, 1978, 450-464;

Граматика Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 на разказа. - В: Поетика на прозата. С., 1985, 58-71.

х(" Срв. М а р т е м ь я н о в, Ю. Связнмй текст - изложение расчле-ненного сммсла. Москва, 1973.

70

Според С. И. Гиндин108 текстът Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 като обект на риториката се възприема много по-ясно, отколкото като обект на теорията на текста 1 ьй като риториката изследва само някои частни разновидности на I скотовете. В същото време Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 предметът на проучването й е много по-широк, защото си поставя задачата да разкрие изкуството за създаване на текстове от определени жанрове. А това вече означава комплексност на проблемите, част от които излизат Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 извън пределите на теорията на текста и на лингвистиката въобще.

От друга страна, риториката не оперира и не изяснява понятия, които са основни за теорията на текста като текст, междуфразова пръзка, сегментация и Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 свързаност и др.

Поради това приемаме казаното от Гиндин, че днес риториката 1 рябва да се разбира в две значения - тясно и обширно. В тясно-ю - тя е риторика - комплексна дисциплина за Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 ораторското изкуство; в широкото - тя е наука за всички разновидности на речевата комуникация, но обхваната от гледна точка на осъществяването на по-рано избрана цел и въздействие на съобщението, предназначено за получателя. Либо Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5: "По другому, говоря, риторика есть наука об критериях и формах аффективной коммуникации"1°9. Копершмидт във връзка с това разбиране за риториката извежда понятие "убеждаваща комуникация"110.

Риториката в тесния смисъл на думата се отличава Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 от теорията на гекста по това, че не е теория за текста въобще, а само за определени "-анрови разновидности; в широкий смисъл - тя е теория за ефек-| ивно функциониращите Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 текстове. Но (тук "но"- то е особено нажно) и в единия, и в другия случай риториката включва като своя съставна част неувязка за "свръхфразовото" равнище на езика, :| то е заморочек и на теорията Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 на текста, която в риторическите "онятия е инвенцио, елокуцио, диспозицио.

И така, три от най-важнитс раздели на античната риторика а: инвенцио, елокуцио, диспозицио. И трите са представени от чашите възрожденски Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 риторики, следвайки предимно руските из-'.очници. Чинтулов разглежда тези три части на риториката в

108 Гиндин, С. И. Риторика и проблемм структури текста. Коммен-.|.ри;1 I. Общая риторика. Москва, 1986, 355-364.

'"' Гиндин, С. И., Цит. съч., с Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5. 364.

"° КоррегзсЬт;Д1, ]. АП^етете К.ЬгЮпк:. 2. АиП. ЗЕиНеаП е1с. \У. КоЬ1-'аттег, 1976, р. 23.

71


т. нар. "Обща риторика", като започва с инвенцио, т. е. изобретение (руски термин) - туепкю111.

Тук става дума Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 за този процес на създаването на текста, който се опира на измислянето, изнамирането, изобретяването и който не би могъл да се нарече логически в Аристотелов смисъл на думата, защото Аристотел свързва логиката с истината, а Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 риториката с измислянето. В риториката, за разлика от логиката, трябва да се опише не това, което съществува, а което е възможно и за което трябва емоционално-експресивно пояснение либо убеждение. Поради Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 това тук в основата лежи ентимемата, т. е. вероятният силогизъм, доказващ въображаемата истинност на извода. С други думи, когато е дадено едно понятие либо мысль, трябва да се намерят такива Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 други понятия либо идеи, с които първите е допустимо и възможно да се свържат либо съотнесат. Ето как добре обяснява този процес Чинтулов: "Первий и главний източник на всяко съчинение е предмет либо Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 предложение. Предмет на съчинението назовава едно понятие, една мысль, едно слово, напр. провидение- пролет-буря. Тази мысль ражда нови понятия, съединени с нея, и произвежда какво да е чувствувание, напр.

Провидението дава Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 понятието: за бога, за благостта му, за природата, за човека и ражда в сърцето благоговение, благодарност.

Пролетта ви представлява: цветя, благоухание от рози, пение на птиците и вие чувствувате радост.

Бурята напоминава ви: вятъра Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5, гром, дъжд, град, опустошение и все привежда в униние (ненадеждна печал).

Предложението заключава внутри себя си коротка, пълна мисъл, която гласи за което е ясно на мозга, а потаенно на сърцето (т Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5. е. съдържа миел и чувствувание) и на която се основава всяко съчинение, напр.

Провидението ръководствува человека,

Пролетта надъхва с радост.

Бурята докарва опустошение.

Даденото либо избраното предложение тряба най-напред Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 да се старайте да го разумейте добре и като го разумейте, да покажете, че може сами да кажете същата мисъл няколко пъти с други изражения и ако е възможно по-добре, по-красиво Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 и по-силно" (с. 63).

111 Вж. Ръкописните учебници на Добри Чинтулов, 61-76. Страниците на всички цитати по-нататък от Д, Чдятуловв ще се посочват след авторския текст, а не под линия.

Изобретението в Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 Риториката на Чинтулов, както и на Велев, е обстойно разгледано в духа на "втората софистика", която преодолява Аристотеловия възглед, раздробяващ реда на етимемите, сьотв. на топосите. Новото време, развиващо специално евристич-ния подход Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 при инвенцио, разкрива идеята за прилагане на топосите в система. Това води до "изобретение" либо изнамиране на материал за цялостния текст либо структуриране на речта като цялостен обект. Във връзка с Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 такава постановка Чинтулов разра-оотва раздел "Главний източник на мислите"; "Причина. Сопоставление. Подобие, Пример. Свидетелство"; "Обстоятелство, устъп-юние, условие, тошно, време, място, признаци"; "Свойства, принадлежности, характеристики, деяния и страдание, име" (63-68). Я. Т. Кочов застъпва Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 раздел "Извори на изнамирванието"

(69-81) и Ф. Велев - "За общите места, отгдето ся вземат ^хватките" (8-28).

И така изходният материал на речта, някаква мысль,' сама е мысль, либо, както казват Чинтулов (с Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5. 64) и Кочов (с. 69), "Всяка мисъл ражда друга. В всяко предложение има друго скрито, а ц второто третьо. . . и пр.". И по-нататък пак двамата продължават по един и същ начин "Да открива человек в Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 една миел друга, да търси в дадено предложение нови, то значи да мисли. И не може человек да съчинява, който не умей и не ще да се учи, за Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 аа мисли; добре да пише значи добре да мисли" (Чинтулов, с. 64;

.'рч. Я. Кочов, 69-70).

Чинтулов подчертава, че източниците на изобретението раз-ниват мозга, разкриват мислите. "Те ви показват с каква точка на {рението сте длъжни Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 да гледате на предмета либо на мисълта" ю. 64).

У Ломоносов изобретението тръгва от темата. Нашите ри-.орцци не въвеждат понятие 'тема'. Те молвят за мисъл "ли мысль.

Вторият етап Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 на изобретението има синтактически нрав. 11.менно тук се пресича мисловният процес със синтактичната по-гройка на речта. "Да мислим добре и да извеждаме из едно пред-южение друго."

Синтактическият нрав на процедурата на изобретението Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 се аключава в реализацията на типове връзки и предикации, чрез ' оито могат да се обединят и в същото време разгънат простите идеи. Конкретно от този раздел на риториката се въвеждат поня-'"ята Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 за прост и сложен период либо за свръхфазовите основи на Аристотеловото учение, което с течение на времето, като се почне я Цицерон, където периодът се изяснява главно като ритмична "диница Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5, равномерно се разрушава.

72

73


В Риториката на Чинтулов, след като се разглежда изобретението, се минава към разглеждане и обяснение на съединението на мислите. По същество тук се разкриват постановки за синтактичното равнище на създаването на текста Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5, либо на "сложните периоди".

Какви са постановките?

- Да се мисли, значи да се "нахождат мисли и предложения".

- Мислите се съединяват "отпърво в известни предели, а после слободно в добра проза".

- За Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 първото съединение на предложенията риториката полага 12 форми либо сложни периоди.

Определение на сложен период: "Сложен период е пълно гар-моническо съединение на две, три либо четири предложения, които удовлетворяват разумът, слуха Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 и вкуса" (с. 69).

Строеж на сложния перииод: "В сложния период предложенията биват: главно (рпгкараИа), което е дадено либо избрано за основание на периода. Придаточно (ассеаопа). . . то, което е извадено от главното Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 и те могат да бъдат две либо три в периода (но не и повече) и всяко съставлява член на периода. Вметнато (ш1;ег)ес1;а) то, което служи да допълни подлежащото либо Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 сказуе-мото; то се отделя със запетая и не съставлява член" (с. 69).

Във връзка с разглеждането на периодите в нашите риторики, съобразно източниците, от които са съставени либо преведени, се разглежда синтаксисът Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 на сложното изречение.

Периодите преминават в проза чрез разнообразний период, период продължений, реч непрекъсната и реч продължена (с. 74)112.

Античната риторика все още не е лупила достатъчно проучила вътрешната структура на речта и структурата на звената Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5, които я съставят. При това обектът на нейните разсъждения и теорията й се свързват главно с устната реч. Изобретението корелира със синтактичния строеж, но все още не с междуфразовия Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5. На това ниво се намира и нашата възрожденска риторика. Периодите, "преми-нуването на периоите в проза", са въпроси синтактически и въпроси на елокуциото. Либо по-точно казано - във втория етап - синтактичния - изнамирането на мислите като Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 раздел от риториката се свързва с раздела за елокуцио, защото създаването либо строежа на периодите удовлетворява изискванията "гладкост", "хармония", "звучност" и т. н. на речта, срещани главно в римската риторика.

112 В Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 "Коротка риторика" на Ф. Велев въпросът за периода е само отбелязан, 38-39.

Учението за периодите е база за разгръщането на въпросите ш междуфразовите връзки, но експлицитната формулировка на понятието "междуфразови връзки" се дава Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 по-късно чуть през средата на XVIII в. Гиндин отбелязва, че за пръв път в труда на СаптрЬеП (1849) е намерил постановка въпросът "За връзките", като има предвид съединението на изреченията в речта. Ето Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 неговото заключение, което отвежда и към приноса на риториката <л теория на текста: "Таким макаром, формирование систематическото представление о межфразовой связи вышло, во пер-!)Мх, тогда, когда риторика занималась Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 уже не только лишь устной, ,,о и письменной речью, и, во-вторьк, на материале не повторов, ,, союзов и союзноподобньгх связок (местоимения, наречия и т. н.),

оторне. . . . имеют фиксированную локализацию и соотносится

Рнчно со веем предложением в Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 целом, а не с отдельньши ча-|ями его структури"1!3.

Учението за елокуцио в нашите възрожденски риторики се ^ьрзва с въпроса за съчетанието и разнообразието на синтактичните единици - колони, изречения, периоди, като акцентът Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 пада [ ;авно върху изреченията и периодите.В ново време терминът период се употребява рядко и по-скоро като реминисценция конкретно п:1 античната теория, за да означи двучленни разновидности на ^.южното изречение Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5, характеризиращи се с балансираност и хармония, описани в риториката като разделителни и противоположни периоди. Освен Чинтулов и частично Велев, Кочов пред-I . авя по-обстойни разсъждения върху периода, видовете и произношението му съобразно Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 видовете (с. 37, 83 и др.). Докато на пример у Аристотеловата риторика елокуцио либо стил се свързва-|; със синтактичния строеж на речта114, и поради това слогът се | щлифицира като "нанизан", "непрекъснат" и пр., то Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 у Чин-|' юв се използуват аналогични понятия - реч непрекъсната, реч продължена, но не като черта на елокуцио изобщо, а ( 'ю като синтактична черта на прозата като жанр

74). Постановка, намерила нормално място от Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 процесите, надпили с развитието на риториката и жанровете.

Центърът на елокуцио обаче е учението за фигурите.

Кочов не се занимава с фигурите на речта. Чинтулов им дава 1 идната класификация:

Троп - "виражение на Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 понятията и на мислите с думи несоб-^"еии либо не същи" (с. 51) ("Несобственото виражение на поня-

113 Гиндин, С. И. Риторика и проблеми структури текста. Коммен-^Р!!> I, 358-359.

114 Аристотел. Риторика, с Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5. 166, 170-173.

74

75


тията" са тропите). Те са метафора, метонимия, синекдоха, хи-

пербола, драматичность.

Фигури на думите - "От тропите тий ся отлъчат с това, че

ся обръща внимание не са собствеността на думите, но на игровото тяхно разместяне. Те Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 ся наричат още фигури граматически" (с. 53). Те са отпущане, изобилване, усугобление (т. е. повторение на една дума няколко пъти), единоначатие, единоокончание, окру-жение ("употребление на една дума в различни Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5 значения, либо също различие на думите, които наглед са еднозначущи. Напр. Остави мертвим погребсти своя мертвеци", (с. 54); словоизменение и мно-гопадежие, произвеждате ("събрание на думи, които произлазят от един корен" (с. 54), съзвучие Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 5, перемещение ("преместянето на едни думи, което им дава съвсем друго отношение и сила. Напр. Не живейми, за да ядем, но ядем, за да живеем" (с. 54), противо-


istoriya-vozniknoveniya-pedagogicheskih-tehnologij.html
istoriya-vozniknoveniya-pravoslavnih-voskresnih-shkol-referat.html
istoriya-vozniknoveniya-razvitiya-i-aktualnie-problemi.html