Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15


За концептивното противопоставяне у нас на младограматизма срещу неоидеализма любопытно свидетелство се явява кратката критична информация на Б. Цонев166 за програмното съчинение на К. Фослер: "Позитивизъм и идеализъм в езикознанието". Той твърди, че с Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 него Фослер "въстава" против "модерното" схващане за развитието на езика (има предвид схващането на позитивизма), разглеждайки езика като продукт на факти, а не "като организъм". Но най-важните критични бележки Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 на нашия езиковед са отправени срещу тази новосъздадена теория, която иска "да базе цялото езикознание върху естетическа база", да изведе личностния фактор като решаващ за езиковите промени и изобщо да "сведе всички фактори към "стил Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15". "Грешката му (на Фослер, б. м. - В. П.) е, че за воля на своя естетически принцип Фослер занема-рява много други воздействия в езика, които тъй също произвеждат промени"167.

В Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 същото време историческият подход към езика ражда все пак една полезна доктрина у нас - историческата доктрина, която, свързана: с проучването на езика и стила на художествения текст, е в полза не толкова на Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 стилистиката, колкото на историческото езикознание.

2. В българската литературна наука обстановката е по-сложна:

тя е свързана с идеите на романтизма и по-точно - на немския романтизъм, с идеите на историческото и сравнително-историческото Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 литературознание, развивано в Русия, Германия, Полша, Занимават я и нейни собствени идеи върху новоразвиващата се литература. Един от най-стойностните очерци върху нрава и задачите на литературоведската наука, представен от Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 Б. Пенев'б>, хвърля обилна светлина върху концепциите, насоките и целите при проучването на литературата. Въз база на историческата доктрина де развива и схващането за стила като историческа и естетическа категория Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15. Литературната критика, от друга страна, е заета твърде много с разнообразните прояви на художестве-

162 Цонев, Б. Общи принципи на езикознанието с о лед на българския'| език. -- Год. СУ, Ист. Аилол. фак. Т. 23, № 2. 1 )27, 2- 0. ," 1" Младенов Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15, Ст. Увод в общото езикознание. С., 1327, 132-"179.:3 1М Пак там, с. 151.

165 Пак там.

166 Цонев, Б. Цнт. сьч., 71 -72.

167 Пак там, е. 72.

168 Срв. Пенев, Б. Посоки и цели при проучване на новата ни литература. - В: Пенев, Б Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15. Студии. . . 51-83.

198

199


ното творчество, включително и с не лесно пробиващите си път идеи на тогавашни авангардни направления и модерно изкуство169.

Следосвобожденският период обаче остава изолиран за теорията на руския формализъм Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15, Виноградов, Пражката школа и т. н. Идеите на Виноградов се актуализират у нас през 60-те години170, а на Пражката лингвистична школа от 70-те години171 насам, и то главно в плана на функционалната лингвистика. От Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 друга страна, някои изследвания върху формалната структура на поетичните текстове и архитектониката172 навяват близост с анализите на Брик, но гледните точки са диаметрално противоположни. У нас формалната страна на стихотворния текст се изследва Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15, за да се докаже, че поетическото творчество е творчество на образи;

поетическият език - език на образи. Благозвучното и ритъмът са красива дреха, обличаща поетическото вдъхновение, а поезията е музика Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15, "музика вътрешна - картинна и емоционална, и външна - ефектна"173. Далековато са авторите на такъв тип анализи от безалтернативната постановка на О. М. Брик: "Как би не смотрсть на взаимоотношение вида и звука, нссомнено Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 одно:

звуки, созвучья не толко звфонический придаток, но итог самостоятельного позтического устремленья. Оркестровка позтической речи не исчерпнвается наружными приемами благо-звучия, а представляет из себя в целом сложннй продукт взаимодействия общих законов Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 благозвучия. Рифма, аллитерапия и пр. только видимое проявленье, частньш случай основшдх звфони-ческих законов"174.

3. Високо можем да оценим модела за анализ на стихотворен текст, направен от Иван Хаджов176, който определяме като "доктрина" за приложение Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 на изчислителни методи, но той остава нзо-

16' Вж. напр. М у т а ф о в, Ч. Лш !ята в изобразителното изкуство - Златорог, г. I, № 4, 337-340; с.тд. Критика в сп Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15. Пламък, г. Г, 1924, №1 - 10 и др.

170 Срв. А н д р е й ч и н. Л., К. Попов, М. Иванов. Съвременен български език, 53-60; На езиков пост, с. 163-169; Янакиев, М.Записки по стилистика на българския език Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15, 1962, 67-70 и др.

171 Срв. Попова, В. Нов труд в областта на стилистиката. - Български език, т. XXI, 1971, № 6, 573-577; В и д е н о в, М. Из актуалната прсб лематика на съвременния български книжовен език Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15. - Год. СУ Фак. слав. филол. Т. 70. 1979, 5-80.

'72 Вж. напр. Сакъзова, Н. Музякалност в Яворовата поезия. - Златорог, г. I, № 4, 341-356.

173 Пак там, с. 356; Вж. и анализа на Ботсвото четиристипше "Настане вечер - месец изгрее Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15. . . " в: Пенев, Б. История на новата българска литература. Т. 4. С., 1978, 638-639.

174 Брик, О. М. Звуковне повтори, с. 4.

175 Хаджов, Ив. Някои особености в езика на Ботевите стихотворения. - В: Език и стил на българските писатели, кн Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15. 1. С., 1962, 69-86.

200

лирано явление, возможно защото конкретно отсъствува доктринер-ство (и в този смисъл яе сме точни с понятието 'доктрина'), т. е. мотивировка и обосновка на един нов поглед върху езика на художественото Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 произведение, които биха стимулирали нова гледна точка в стилистиката.

4.6.1, ДОКТРИНА ЗА СТИЛА КАТО ИНДИВИДУАЛЕН -ЮРА3 НА ТВОРЧЕСКАТА ЛИЧНОСТ И ТВОРЧЕСТВОТО Н\ Создателя

Тя е отражение по-скоро на литературознанието и сзикозна Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 нието от XIX в., отколкото от XX в., а за отминалия век основем са идеите на еволюционнзма и психологизма, които в началните десетилетия се придружават от романтизма, а в крайните от позитивизма. В европейската Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 научна ситуация в XIX в. се разграничават: романтизъм, обхващащ първата трета на века, материалистическо направление (натурализъм, биологизъм), обхващащо времето докъм последната трета яа века и позитивистично направление, плътно свързано с Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 психологизъм, което обхваща последната трета на века. В нашата литература много често се дискутират схващанията на Иполит Тен, а те, както е понятно, са реализации в хуманитарната област на материалистически и позитивистичен Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 концфщии. За най-ярък представител на доктрината за стила като израз на творческата личност и на творчеството на создателя бихме могли да приемем Боян Пенев, но при условие че не го откъсваме от историзма в Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 литературознанието. Б. Пенев не остава чужд и на схващанията на нео-идеалистите за стила като израз на индивидуалността на создателя, без, разбира се, да прилага техния способ за интерпретация на литературното Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 произведение. Генетичният анализ е чужд на нашия литературен историк; неговите интерпретации върху художествените текстове свидетелствуват повече за връзка с биографи-ческото и психологическо литературознание, отколкото със заявеното схващане, че стилът с особен Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 начин за използуване на езика и индивидуално-стилиститао отклонение от общия книжовен език17'.

Не влиза в вашата задачка да интерпретираме възгледите на Б. Пенев върху литературната история, концепцията му за факторите - външни и Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 индивидуални - които обусловят посоките

17< Пенев, Б. Посоки и цели при проучване ма новата ни литература. - В: П е н е в, Б. Студия. . . с. 73.

201


на литературното развитие; интерпретацията му за историческата Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 обусловеност на жанровете в нашата литература и тяхното развитие, за. т. нар1 "среда" за развитието на литературата - термин, които. И. Тен не определя, а Б. Пенев .с.мята, че може да се Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 тълкува само в психологически смисъл като "национална"- и "социална" среда и т. н. Постановките по тези въпроси са изложени в студията му "Посоки и цели при проучване на новата ни литература" (вж. библиографските данни Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 по-горе) и прокарани последователно в- "История на българската литература". В контекста на тези разсъждения върху проблемите на литературата и литературната история за пръв път обаче в следосвобожденския период Б-; Пенев поставя Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 въпросите-на езика и етила на художественото произведение в теоретичен план. Ето в какво се изразява концепцията на создателя, която, макар и обвеяна от външни воздействия,/ е осмислена от негови разсъждения Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 и прокарана чрез анализите му върху редица текстове на-класическата българска литература:

; 1. Прави се разграничение меж "език" и "стил", като езикът трябва, да бъде дотолкова предмет на разглеждане, "доколкото е необходимо Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 чрез неговите особености да се характеризира стилът"1?7. . 2. Под "език" се разбира "общият литературен език".

Тук .се сблъскваме с неуяснено понятие. Дали става дума за книжовен език, ;опрямо. който ще се характеризира Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 стилът, либо за език на литературата, засвидетелствуван в. литературните текстове, по .отнешенйй на които, се анализира индивидуалният стил. Доколкото, обаче съществува определението "общия", а терминът "книжовен" се използува от лингвистите (установен за пръв Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 път от Балан-"книжовен"), имаме основание да приемем, че Б. Пенев в термина "литературен език" влага понятието 'функциониращия в книжнината като цяло нормативен език'.; . . ...

.3. Стилът е ."индивидуален" либо ."индивидуалното" като "отклонение Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15" от ."ритмичните и синтактични особености - на общия литературен език", на фонетиката и морфологията му..'.

. Дотук се представя гледната,точка, неексплицирана достатъчно, но все пак изразена, за стила като-индивидуално отклонение от общия език либо Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 нормата (най-вероятно стимулирана .от стилистиката на Фослер ; Шпицер). , -

По-нататък се проектират други гледни точки: . ; -: Стилът е "съвкупност от онези изразни средства, които са тясно, свързани с личността на художника Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 и в хоито той най-не-

посредствено-се откроява-като негов, натюрел. От стила ние съдим за основните чувства и представи, отличителни за даден живописец.

177 Пак там. с. 73. Следващите цитати са Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 от същата страничка.

202

В стила се разкриват променливите настроения на последния, неговият характер, емоционалният тон на творчеството му, постоянните пътища на неговите асоциации, мудността либо бързината на мисълта му".

Без съмнение с тези разсъждения авторът Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 е обвързан с психологизма, пронизващ литературните му възгледи и като че ли конкретно в разсъжденията за стил, достигащи една от връхните си точки. По-нататък Б. Пенев продължава: "Стилът ни разкрива духовността Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 на поета, неговата наивност либо сантименталност, прозаичността либо поетичността на неговата мисъл. Средством стила ние чувствуваме присъствието на поета, на живия човек. . ."178 и т. н. След всичко казано в този Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 дух можем да изведем формулата: стилът - това е личността на писателя.

- Стилът е категория, която подлежи на проучване; към нея се прилагат изследователски процедури, които засягат:

а) онова, което авторът е възприел от Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 народната реч, живия народен говор, архаичната реч, чужда, не българска реч, и т. н;;

б) онези изразни средства, които разкриват образността, пластиката, изразителността на езика на создателя, а това са тропите Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15.

Следователно анализът трябва да реализира две други гледни точки: гледната точка за "външните езикови воздействия" (Б. Пенев);

гледната точка за естетиката на речта.

А крайната цел на естетическия анализ трябва да доведе до Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 изясняване на единството меж формата и съдържанието, а това значи "цялостта на разглежданото творение" (с. 76).

В изискването да се постигне крайната цел, която Б. Пенев не постига в собствените си анализи Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15, ученият върви в посока, в която се вышлют редица литературоведи, търсейки преди всичко интуитивното решение за пресечната точка на съдържателното и формално равнище на текста.

Най-ярка реализация доктрината на Б. Пенев за стила Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 като израз на индивидуалността намира в анализа му за Ботевите стихотворения179. Съпоставен обаче с теоретичните постановки, анализът е едностранчив. Той търси едно - езиковото либо ези-ково-риторическото средство като израз Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 на психическото състояние на поета. Чрез "формата" се разгадава душевността на создателя и творческата му интуиция да структурира текста правильно на своето състояние и афекти.

178 Пак там, с. 74.

179 Срв. Пенев, Б Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15. История на новата българска литература."!. 4. 633-642.

203


^ 4.6.2. РОМАНТИЧНА ДОКТРИНА

Тя няма определен израз у нас какъвто има в европейските стилистични концепции от XVIII в. За отбелязване е обаче, че в различни европейски култури се реализира чрез различни доминанти Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 от схващанията за езика като израз на рефлекси, на психическом уровне състояния, експресия на духа и т. н. В Италия се развива теория за разграничаване на три типа езици: език на Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 религията, език на поезията, език на работата (практическия животик). В Германия- за езика като експресия, експресия на личностната психика и на народопсихологията. Увлекательна е концепцията на Вико и поточно - една Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 страна от нея, отвеждаща към въпроса "какво се гласи" и "как се гласи". "Как" се гласи означава да се разгледа естетическата страна на речта, естетиката, стила (връзката с риториката е явна). У Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 Потебня в теорията му за "вътрешната форма" и поетичната реч може да се търси отражение на романтичната доктрина, но без наивитета, който й е присъщ при първоначалното развитие.

У нас най-добър познавач на Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 романтичата доктрина е М. Арнаудов180, но малко пресилено ще бъде да го наречем неин заступник. Факт е обаче, че обясненията му върху т. нар. "стилно-езикови типове" на поезията се свързват Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 с разсъждения върху поезията и нейните езиково-изразни особености, изградени главно от схващанията на немски, френски и руски романтици. От концепциите за поетическия език М. Арнаудов като че ли се доверява Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 най-силно на Потебня, защото теорията за "вътрешната форма" мотивира образността и формалния й израз в поезията.

Стилистиката ни получава от М. Арнаудов теоретични изяснения върху чужди доктрини, главно на романтици, но Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 нова гледна точка върху стила не придобива. По-голям энтузиазм за нея могат да представляват анализите на М. Арнаудов върху творческата работа на Яворов181, насочени към редакционните поправки (либо промени) в някои творби на Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 поета. Днес анализапионните процедури на М. Арнаудов биха могли да се осмислят като илюстрация на неувязка текст - индивидуална авторска изява.

'"Арнаудов, М. Психология на литературното творчество. С., 1965) Първото издание на книгата е през Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 1931 г.

1М Арнаудов, М. Избрани произведения. Т. 1. С. 1978, 121-147.

204

^ 4.6.3. ИСТОРИЧЕСКА ДОКТРИНА

Предхождащите обяснителни моменти я свързаха главно с езиковедите и с Б. Пенев. Иска ни се да я лицезреем обаче очертана за пръв Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 път от Б. Ангелов182, който разкрива взаимоотношението книжовен език-авторски текст. Както обяснява Б. Ангелов, задачата му е да характеризира "ония похвати на нашите писатели, чрез които те се справят Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 със задачите, що им представя липсата в нашия книжовен език на подходни и съответни средства за израз на мисълта и чувството"183. Вярно на замисъла си, изследването посочва "придобивките" (по израза на создателя) от въвеждането в Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 поетическия език на народни думи, диалектизми, архаизми и др. "Придобивките" се отразяват върху образността, изразителността, живостта, колорита и т. н. на поетическия текст и в същото време облагодетелствува развитието Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 на книжовния език.

През 20-те години историческата доктрина намира най-опре-делен израз у Ст. Младенов184. Нейните постановки са следните:

- Необходимост да се проучи езикът на българските писатели, които "имат особено големи награды Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 и за нашия език". Писателите изграждат книжовен език, тяхното дело е част от езиковото дело.

- Проучването на езика на писателя либо на литературното му дело се заключава в изследване на онези езикови Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 средства, които творецът е възприел от общонародния език и обработил в творческата си лаборатория, за да ги върне отново в съкровищницата на езика, но вече с друга стойност.

-- Проучване на придобитото Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 в книжовния език от езика на писателя. То разкрива процеса на изграждане на книжовния език. Образци за такъв тип изследвания и анализи са ни дали немците със своите "разнообразни книжки и статии Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15. . . върху езика на всички свои по-известни поети и книжовници от най-старо време до днес"185. Не е възможно да се създаде история на българския книжовен език, ако не сме се сдобили Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 още с изследвания върху езика

182 А н г е л о в, Б ни език в ново време. -1-26.

18-' Пак там, е. 2.

184 М л а д е н о в, истосиюско гледище. сборник. С.,1920, 135- писатели, 99-112.

1" Език Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 и стил на българските писатели, с. 99

Стреме-Аи н похвати за строителството в книжовния - В: Сборник п чест на професор Л. Милетич. С., 1912,

Ст. Към оценката на Базовата дейност от езиково Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15-- В: Иван Вазов - животик и творчество. Юбилеен 150. Текстът е препечатан в Език и стил на българските

204


на отделните писатели. "Ние с нетърпение чакаме да ни се разправи тщательно как и с какви средства Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15, с какъв домашен (диа-лсктологичен) и чужди езиков материал отделните новобългарски писатели са успели да създадат това чудно оръдие на българската духовна и материална култура, което наричаме новобългарски книжовен език"186.

Историческата Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 доктрина не експлицира понятието 'стил' либо по-точно не разкрива какво съдржание влага в него. В една коротка бележка обаче на Младенов187, свързана с разглеждане на езика на Вазов "от много и съвсем различни Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 становища", може да се направи изводът, че "езикът" на писателя е понятие, което включва внутри себя си понятието 'стил'. Езикът е съвкупността от езиковите средства, с които авторът си служи, а стилът Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 (в духа на традицията) се схваща като индивидуалността при тяхното използуване.

Нов момент в развитието на историческата доктрина внася през 50-те години Л. Андрейчин188, разграничавайки я от т. нар. естетическа Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15. Според создателя езикът на писателя трябва да се проучва от "две страни" - естетическа, която принадлежи на стилистиката, и лингвистична, която обяснява произхода на елементите в езика на писателя, разкрива тяхната роля в Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 речта на дадена обществена среда, либо в развоя на новобългарския книжовен език. Естетическото проучване има "в последна сметка, литературоведски нрав"199 - заключава Л. Андрейчин. То трябва определено да се разграничи от лингвистичното, което се Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 стреми да разкрие либо историческата проекция на езика на художественото произведение върху системата на книжовния език и процесите в нея, либо да удовлетвори една "аналитично-описателна" цел, каквато удовлетворяват изследванията на Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 редица автори (Цв. Минков, Ст. П. Василев и др.).

В нашето изследване не можем да разгледаме "аналитично-описателна" доктрина, защото нямаме аргументи за нейната самостоятелност и фактическо разграничение от останалите. Аналитичио-описателното Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 изследване анализира "езика"" на художественото произведение, следвайки модела на описание, изведен от описателната граматика, фонетика, лексикология. То приема както нормата, така и отклонението за факт, присъщ на "езика" либо "стила" на создателя.

186 Пак Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 там.

187 Пак там, с. 100.

188 Андрейчин, Л. Език и стил на Л. Каравелов - Год. СУ. Ист. филол. фак. Т. 46, г. 1949/50, № 4, 3-139. 1М Пак там, с. 4.

206

^ 4.6.4. ДОКТРИНА ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ ПА ИЗЧИСЛИТЕЛНИ МЕТОДИ

Нека подчертаем още веднъж Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15, че тяжело защитима е позицията, изследването на Ив. Хаджов върху "Някои особености на Боте-вите стихотворения" да се свърже с доктрина за приложение на изчислителни методи. Първо, отсъствува авторска концепция по този въпрос Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15, второ, "изчислителните методи" се свеждат до обикновени количествени свойства на Ботевата лексика, трето, целта на создателя е да направи съпоставка меж езика на Боте-вите стихотворения и народната реч. Обективно обаче Хаджов е Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 реализирал един формално-структурен анализ на Ботевата поезия, изчистен от психологизма на литературоведските концепции и от концептивната неяснота на "аналитично-описателни" изследвания върху езика на български класици. Към количествения подход Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 го е подтикнало най-вероятно желанието "точно" да представи колко са стиховете на Ботевите стихотворения ((973), колко са думите им (кръгло 4500), колко от тях са "различни" (1200 "различни" думи), в какво количество са разпределени Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 думите като части на речта и какво е количественото отношение меж тях. След това са извлечени количествените доминанти (глаголите), а после следва разпределението и характерът на разпределението на словните единици в стиховете. В наблюденията Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 върху строежа на стиховете - центърът е изреченската структура, а в нейните граници - някои риторически фигури.

Когато казваме "формално-структурен" анализ, към който Хаджов безспорно се е стремил и удачно постигнал в композиция Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 с количествените изследвания, нямаме предвид гравитиране към Якобсоновите анализи. Съществува обаче твърде голямо сходство на анализа на Хаджов с анализите, които днес познава съвременната стилистика и поетика. А въпросът за приложението Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 на статистическите методи при изследване на стилистичните явления станаха обект на специално внимание в стилистичната концепция на М. Янакиев, развита от 60-те години насам.

207


^ 5.0. СТИЛИСТИКАТА В УЧЕБНАТА ЛИТЕРАТУРА

Ако признаем чистосърдечно, че не можем Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 точно да определим обекта на стилистиката и какво да разбираме под 'стил', вина за това има както историята на стилистиката, тъй и стари идеи в учебниците, от ранните школски години. Но Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 ако живеем е подтиснато самочувствие, че само ние сме невежи, за успокоение можем да прочетем която и да лупило история на стилистиката на друг европейски люд1 и да се убедим, че Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 меж теоретичната и шкояската стилистика, за съжаление, съществуват сериозни разминавания. Най-често стилистиката живее в съзнанието на хората като "метафори и метонимии", "благозвучна, чиста и правилна реч", правила да говорим смислено, точно Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15, ясно, да не използуваме шаблони, либо да се изразяваме образно и картинно. Стилистиката е още "наука за стила", а стилът е.. .

Сведени проблемите до нашата ситуация и култура, понятията за стилистиката и стила Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 са формирани за редица поколения от школската литература по предмета "стилистика", който не се е отклонил далековато от риториката. Както в ръководствата за слога2, така в учебниците по словесност3, така и в Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 стилистиките, няма достъп друга концепция освен риторичната. След Освобождението се появяват следните по-значителни учебници по стилистика:

Роман Пухлев. Свойствата на стила. Помагало и разузнаване теорията на стила в горните класове Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 на мъжките и девически гим-назии^ Габрово, 1899;

1 Срв. напр. дискусионните статии върху полската стилистика в 8<у1!!:-1ука 1еоге(ус2па V/ РоЬсе. \\'аг52ада, 1946.

2 Вж. П о п о в, Н. П. Ръководство за Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 изучаването на влога (кратката словесност). Учебник за средите училища. Варка, 1884.

3 Вж. Р а Й н о в, Б. Словесност П. Стилистика. П. Теория на прозата, III. Теория на поезията). Учебник Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 за професионалните училища и вечерните курсове при тях. С., 1927.

14 Кглпрсха стялвствха до 50-те гошвя ва XX >, "-


Божан Ангелов, Стилистика. Учебник за IV клас на мъжките и девически гимназии. Пловдив, 1907; Излиза и П-ро Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 изд. през 1911; У-то поправено - през 1922.

Величко Йорданов, Българска стилистика. Учебник за I гимназиален клас. София, 1911, П-ро изд. - 1912, Ш-то - 1922.

Иван Кравков и Христо Иванов, Стилистика за I гимназиален клас Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15, 1913; П-ро - 1917, Ш-то - 1918, 1У-то - 1919, У-то - 1921, У1-то - 1922.

Иван Дорев, Христоматия със стилистика за реалните училища, София, 1922. Следват още четири издания - 1924, 1925, 1926 и последно (то липсва в библиотеките) - 1929.

Приведохме данни Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 за школските стилистики, за да се види, че до 30-те години те са активна литература, която дава образование на младото поколение. Отклонение в техния съдържателен модел няма. Различията са в обема и Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 в преднината, която се дава от различните автори на различните дялове.

Предметът на стилистиката се свързва със стила. Стилът е особеният, индивидуален начин, по който писателят изказва мислите и чувствата си. Стилът се Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 нарича още слог. Индивидуалният език, обработен и доведен до степен на изкуство, е различен от обикновения говорим език.

Тази основна теза довежда до познатото деление на прозаи-чески и поетически стил, характеризирани още като Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 логически и поетически (либо преносен). Във връзка с тази постановка следва разграничението на качествата на стила - правилност, точност, краткост и т. н., като присъщи на прозаическия стил, и обстойното разглеждане на риторическия Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 контингент от езикови средства, обычно свързани с поетическия стил. Най-обстойното описание на средствата на елокупиото, придружено с най-богат практически илюстративен материал, се съдържа в Стилистиката на Б. Ангелов. Естествено Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 старият риторичен понятиен апарат се придружава от обяснителни бележки, които не дават възможност да бъде осъзнат като пораждаща се либо оживленна система. И тъй като целта е "стилът" да се Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 постигне от всяка образована и културна личност, ударението пада главно върху стария заморочек "как" да се изразяваме, за да сме интересни и ефектни либо да сме близко до големите художествени образци. Поради това стилистиката, от Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 една страна, с изискванията си за логичност на стила подпомага обучението по граматика, а от друга - литературата либо словесността.

Към риторичния дял на стилистиката се прибавя и разделът за "съчиняването" и Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 по-рядко - за принципите на "изнамирането".

210

Те се откъсват най-ранно от българската стилистика (съотв. - риториката) и се приобщават към логиката и психологията.

Успоредно със стилистиката у нас се развива самостоятелно Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 поетиката4 като наука за съставяне на поетични образи и структури. Поетиката обаче остава извън школското образование, в подозрението главно на литературните теоретици и историци. Разглеждайки накратко историята на стилистиката5, М. Янакиев пише Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15:

"Както разграничението, така и връзката меж поетика и риторика се чувствува ясно до края на XIX в. Последен гласи определено за три науки швейцарецът ^ИЬет \Уаскегпа е1 в своя труд "Роейк, КЩопк, 8<1Н Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 155Ик", който има отношение и към историята на стилистиката в България (к. м. - В. П.). Тук за стилистика се гласи като се има предвид обличането на готовата вече мисъл в писмена Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 форма. Вакернагел подчертава тясната връзка меж поетика и риторика и ги разграничава, но не точно както в древността и Средновековието са лупили разграничавани тези две понятия. Той счита, че поетиката се Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 занимава с поезията, с художественото слово, с творчеството на хората, които пишат и са поети;

риториката - с творчеството на хората, които молвят, но не са поети (напр. с красноречието на юристите), а стилистиката - с Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 това, което пишат хората, когато не са поети (напр. с продукцията на журналисти, публицисти)"6.

Връщане към прегледната схема на Вакернагел обаче няма' Съвременната стилистика отдавна е скъсала с нея и се тревожи от Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 нови проблеми и нов тип разпределение на проблематиката си. От 70-те години насам стилистиката отново встъпи в учебните програми на училищата и се появиха първите учебници от по-ново време7. Разкри Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 се обаче една добре позната ситуация: нуждите на образованието стимулираха модерното развитие на една традиционна област като стилистиката, а тя не можеше да предложи теоретична и методологична разработка на съвременните идеи у нас Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15. През последните десетина години, когато литературознанието и езикознанието стабилизират своя энтузиазм към новите направления и актуализират на наша почва анализационни проце-

4 ;Вж. К ъ р д ж и е в Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15, Кр. Поетика. Ейдология. Система и техника на ги е-тичните образи. Т. 1. Шумен, 1939.

'Янакиев, М. ЗАПИСКИ по стилистика на българския език. С., 1955, 12-13.

6 Пак там, с. 11.

7 Вж. Янакиев, М., Д. Иванов. Стилистика на българския език Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15. Помагало за ученици. С., 1972; Янакиев, М., Р. Новачкова, Ив. Попов. Бьл-гарски език за 8 клас. С., 1980; П о п о в а, В., М. Васева. Български език за 8 клас. Стилистика Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15. С., 1983.

211


дурачься, свързани с тях (структурални, семиотични, статистически и др.), средношколските учебници отделиха по някое и друго място на стилистичните проблеми, благородно отстъпено от лингвистичните и литературоведски науки.

Возможно XXI век Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 ще доведе до дезинтеграция на стилистичната проблематика и до ново и ново роене на концепциите и направленията, които я засягат. И това ще бъде логическа последица от развитието на стилистиката, защото в центъра на Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 вниманиете й винаги е лупил стилът, а той е данимична езикова структура, "течение, което има форма либо форма, която тече". Към такъв вид реалности няма единна либо една гледна точка.

212

^ 6.0. ЛИТЕРАТУРА Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15, СВЪРЗАНА С ТЕМАТА

А в е р и н ц е в, С. С. Риторика как подход с общеняю реальности. -

В: ГЬз-ика древнегреческой литератури. Москва, 1961. А в е р и н ц е Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 в, С. С. Судбм (Вроюйской культурной традиции в злоху

средних веков и Возрождения. Москва, 1976. А в е р и н ц е в, С. С. Псзгика ранневизантийской литератури. Москва,

1977.

Алексиева, А. Преводната проза Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 от гръцки през Възраждането. С., 1987. Ангелов, Б. Стремежи и похвати за строителството в книжовния ни език

в ново време. - В: Сборник в чест на професор Л. Милетич. С.,

1912.

Ангелов, Б. Сг Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15. Георги Хировоск - за поетическите фигури. В: Из старата българска, руска и сръбска .литература. С., 1967. А н д р е й ч и н, Л. Език и стил на Л. Каравелов. - Год. СУ Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15, Ист.-филол.

фак. Т. 46., 1949/1950, № 4. А н д р е й ч и н, Л. На езиков пост. С" 1961. Андрейчин, Л., К. Попов, М. Иванов. Съвременен български език. Ч. 1.

С., 1954.

Аристотел. За поетическото изкуство. С., 1975. Аристотел Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15. Риторика. С., 1986.

Арнаудов, М. Психология на литературното творчество. С., 1965. Архив на Възраждането. Т. ]. С., 1908. Атанасов, Т. История на българската литература. - В: Изв. Семинара

по слав. филологии. С., 1908-1910, кн. III. Б Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 а р т, Р. Корени на структурализма. - Служебен бюлетин. СБП, С., 1970,

№ 8. Б а р т, Р. Лингвистика текста. - Новое в забугорной лингвистике, вьш. VIII.

М., 1978. Б р и к, О. М. Звуковие повтори. МюЖцап Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 ;>1а\№ та1епа18. Лер. оГ &1аую

1апеиа е5 апй 1Нега1иге8, № 5.

Б р и к, О. М. Ритм и синтаксис. Мюп^ап 5\а.\'к п"|а<епа1в. П;р. оГ &\&\к 1ап-биаеек Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 ап(1 1;1ега1иге&; № 5.

Б у с л а е в, Ф. И. Значение романа в наше время; Мои досуги. Ч. 2. М., 1886.

Б м ч к о в, В. В. Зстетика поздней Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 античности. Москва, 1981. Вагнер, К. Г. Статья Жору Хировоска "О образех" в Изборнике Свя-

тослава 1073 г. и российское искуство. - В: Изборник Святослава

1073. М., 1977.

В а х е к, И. Лингвистический словаря пражкой школм. Москва, 1964. Ведър, Й Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15. Въведение в риториката. С., 1980.

213


Велев, Ф. Коротка риторика. 1873. В е л к о в с к а, Е. Трактатът на Георги Хировоск за "За тропите", неговият

славянски превод и византийската риторическа Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 традиция. - Старобългарска литература, 1986, № 19.

Виденов, М. Из актуалната проблематика на съвременния български книжовен език. - Год. СУ., Фак. слав. филол. Т. 70. С., 1979.

Виденов, М. Социолингвистика. С., 1982.

Виноградов, В. В. О художественной прозе. М.-Л., 1930.

В Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 и н о г р а д о в, В. В. Избраннне труди. Потика российской литератури.

Москва, 1976. В и н о к у р, Г. Футуристм - строители язьгеа. - ЛЕФ, 1923.

В. Независимост Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15, г. Ш, № 49 от 25. VIII. 1873.

В. Свобода, г. I, № ц от 11.1. 1870. В о с т о к о в, А. Описание российских и словенски> рукописей Румянцовского

музея. Санкт-Пгтербург, 1842. Гавранек, Б. Задачки литературного язика и его Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15 культура. - В: Праж-

ский лингвистический кружок. Москва, 1967. Г а ч е в, Г. Жизнь художественного сознания. Москва, 1970. Георгиев, Е. Литература на изострени борби в средновековна България,

С., 1966. Георгиев, Н Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 15. Тезиси по историята на новата българска литература. -


istoriya-vozniknoveniya-koncepcii-hranilish-dannih.html
istoriya-vozniknoveniya-metoda-proektov.html
istoriya-vozniknoveniya-nazvaniya-lego.html