Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10


51 Е I с Ь е п Ь а и т, В. Цит. еъч., с. 190.

52 Е л ь м с л е в, Л. Цит. съч., с. 318.

132

на Брик - "Звуковне повтори"53 звуковите повторения се Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 разглеждат като основен принцип на организация както на звуковата, така и на композиционната страна на стихотворните творби. Аналогично в "Ритм и синтаксис"64, където ритъмът като "особено оформление на двигателните процеси", либо Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 "по особен начин оформено движение" се разглежда в плана на стихосложението и в плана на синтаксиса и семантиката. Най-ярки обаче по отношение на изоморфизма са анализите на В. Шкловски, които разкриват Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 паралелизма в средства на композицията (пресп. плана на съдържанието) и средствата на езика. "Методите и композиционните похвати са принципиально едни и същи с методите на звуковата интстру-ментовка", - твърди Шкловски65, поради което в Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 повторения от типа "золотом златить", "зима зимовать", "дожд дождить", "клич клекать" той вижда явления от същия ред, от който са повторенията в композицията на приказките.

В една от своите великолепни студии "За най-простите Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 начини за анализ на предмета" Шкловски потвърждава отново, че повторението като езиков похват е паралелно на повторението като композиционен похват. В зависимост от жанра повторенията засягат различни епизоди и създават Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 различни ефекти - схемите на нарастванията на усилия, емоция, въздействие, предизвикани от повтарянето на една ситуация, която се различава само по детайлите си, е различна напр. за приказката и за епоса, но те са Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 част от изкуството. "Изкуството, - твърди Шкловски, - нееднократно оперира с повторения, разбирани по различен начин. Те са толкова характерни за познанието на света, колкото и познанието, представено чрез вида"66.

Както е обичайно Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 за Шкловски, литературно-теоретичните му възгледи и анализи се придружават с разсъждения от по-общ нрав върху човешкото поведение, психика, реализация и пр. Тези разсъждения никога не носят обаче абстрактен нрав, а са Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 въведения либо изходна позиция към интерпретации на определени особености на литературните текстове либо на литературно-теоретични понятия. Така повторението като похват се извлича от по-общото разбиране за повторението като Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 повтарящо се усилие:

53 Б р и к, О. М. Звуковьге повтори. МюЬ; ап а1ау;с та<ег1а15. Оер. оГ &1а\-1с 1ап иа8ез апй 1Нега1игев, № 5, 1-46.

м Брик, О. М Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10. Ритм и синтаксис. МюЬ^ап 51амс та1епа15. Оер. о1

51ау;с 1апеиаее8 ап<1 Шега1иге8 5, 47-76.

55 Ш к л о в с к и й, В. Связь приемов сюжетосложения с общими прие-мами Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 стиля. - В: Поззика. Сборник по теории позтического язьпса. Т. 2,

""Ч?^^ 119,1^ з^90'^. О ргоне. Когууагаша 1 апаИгу. Т. 1. ^агегазда 1964, с. 68 (превод от'руски език на полски).

133


"За да се извърши някаква работа, необходимо е усилие; за да Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 се съсредоточиш върху работата, необходимо е също усилие и време.

Обикновено работата не се извършва веднага: усилието трябва да се повтаря, като се увеличава.

На това се опира начинът на разказването Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10, когато авторът предава токът на събитията с непрекъснато нарастващи повторения"67.

Първият момент, на който Шкловски се спира, е разновидността на повторенията от гледище на жанра; повторението в приказката е различно от Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 повторението в народния епос и различно от повторението в авторската проза; вторият - повторението в различните жанрове преследва различен ефект и реализира различен ефект; третият - повторението в отделните жанрове по различен начин се изразява като Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 композиционен похват; четвъртият - повторението като композиционен похват е изоморфно на композицията; повторението като композиционен похват е изоморфно на повторението като стилистичен похват, респ. като езиково средство - повтаряне на езикови единици.

Разбира се Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10, Шкловски не е извършил този вид разчленение на разглеждания заморочек експлецитно. Това е нашата интерпретация

на Шкловски, която смятаме за правдива и ще подпомогнем чрез текста на самия создатель.

И така веригата Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 от повторения, предизвикана от нарастващи усилия, за да се извърши някаква "работа" либо "нещо", се открива най-често в приказките. Особено ярък пример в това отношение е приказката за Ряпата, за Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 Питката и др.

Приказката за ряпата, според Шкловски, може да се раздели на две половини. В първата половина нарастването на усилието се изразява чрез повторението "дърпат, дърпат" и произтичащият ефект, изразен от Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 изречението "не могат да издърпат". Втората половина обаче, според Шкловски, заслужава по-голямо внимание. Според запис на А. Н. Афанасиев68 тя говори: "Дошло крачето (?), крачето зад кучето, кучето зад внучето, внучето Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 зад бабата, бабата зад дядото, дядото зад ряпата, дърпат, дърпат, не могат я издърпа. . . " (И така нататък чак до петото краче);

"Дошло петото краче. Петото краче зад четвъртото, четвъртото краче зад третото, третото Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 краче зад второто, второто краче зад първото, първото краче зад кучето, кучето зад внучето, внучето

зад бабата, бабата зад дядото, дядото зад ряпата, дърпат, издърпали ряпата."

57 Пак там, с. 67.

58 Пак там, с Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10. 68.

134

Първата половина, според создателя, е иронична и предизвиква присмех. Усилието нараства с появата на всеки нов герой, но продължава. Продължава, основавайки се на монотонните повторения на едни и същи познати думи. Втората половина обаче Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 се е разказвала, за да приспи с монотонността си детето. Нареждането на пет крачета зад кучето, при това непонятно откъде дошли крачета, създава преди всичко усещане за нарастване на нещо, "схемата на Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 нарастването започва да надделява над ситуацята (курс. мой - В. П.), появяват се все по-нови и нови елементи на нарастване" и по такъв начин "повторенията, за които става дума, са не Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 само повторения, а съответен образ69.

Според изводите на Шкловски от анализа на повторенията в приказките, непрекъснатото нарастване на усилията често приключва с действие, което води до непредвидена развръзка, разрушаваща всички повторения Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 (респ. усилия - продължителни, еднакви, монотонни, отправени в една насока).

Една извънредно увлекательна интерпретация на повторенията в психологически план намираме върху някои белетрезирани спомени на Толстой. До известна степен Шкловски се доближава до тълкувание на Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 повторението, понятно ни от психоанализата. Возможно авторът е лупил запознат с една от нейните гледни точки, но дали самостоятелно извежда своята теза либо под воздействие на психоаналитични методи, това не сме в състояние Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 да твърдим. Става дума за повторението като избавление от нещо преживяно, насадило постоянен ужас у персонажите. Колкото повече се повтаря това, което е предизвикало ужаса, либо това, което довежда Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 либо може да доведе до ужас, толкова повече нараства възможността за освобождение от испуга. Шкловски нарича такива повторения повторения-анизи. Те се срещат както в класическата руска проза, така и в приказките за деца Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10.

В епоса повторенията са от друг тип. Те "са по-драматични и по друг начин се свързват със съдржанието на творбата"60, защото епическата релация е построена по-другояче.

Без да е нужно да Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 се спираме на подробностите в анализа на Шкловски върху "Песен за Роланд", ще изтъкнем, че то! разкрива характерния за епоса тавтологичен композиционен па-ралелизъм, съпътствувай от повторителни синтактични конструкции. Така Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 напр.: Когато сарацините ограждат тилните охраны на Карл, Оливер, бойният другар на Роланд, го моли да изсвири с рога си за помощ. Ще чуе рога Карл, ще извика бароните, ще

59 Пак там Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10, 68-69.

60 Пак там, с. 73.

135


обърнат войските си и ще помогнат на оградените охраны. "Ро-ланде, мой другарю, изсвири с рога! Карл ще чуе, ще обърне войските, ще ни помогне със своите барони." Роланд отказва Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 да търси помощ; отказът се повтаря при всяка молба. Меж текста на първия отказ и следващия има сходства в плана на съдържанието и плана на изразяването. Най-после Роланд, ранен, изнемощял, се съгласява. Три Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 пъти изсвирва с рога, три пъти предателят, който стои до Карл, го разубеждава да тръгнат на помощ на Роланд. След третото изсвирване, Роланд изнемощял, удря три пъти клинка си Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 о камък и умира.

Шкловски анализира успоредицата меж трикратно повторения текст с отличия в съдържанието, които градират все по-изнемощялото състояние на Роланд, и повтарящите се трикратно използувани езиково-стилни средства, които Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 не са "дословни повторения", но също тъй градират мотива. Повтаря се в градация три пъти не само основният мотив, да и детайли. "Роланд, загивайки, трикратно възнася към небето своята желязна ръкавица. Арахангелът Габриел я Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 приема като резон за вярност на рицаря към неговия нов суверен - Бога."

По-нататък разсъжденията на Шкловски тщательно анализират ролята на повторението в епоса. Шкловски изтъква, че когато съдбата на героя се разкрива Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 последователно, читателят я възприема по-убсдително. Едновременно с това действието се развива сте-пенчато, ситуациите и състоянията следват едно след друго, повтарящи нещо и допълващи нещо; моментите имат по-застинал, нединамичен Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 ход, но емоционалната им мотивация е по-силна.

В ранните изследвания на Якобсон61 могат да се отбележат също редица анализи, прокарващи идеята за изоморфизма, макар че могат да се възприемат и Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 извън тази гледна точка.

И така да стигнем до обобщението:

1. Руските формалисти, разработвайки общите проблеми на поетиката, тръгват от спецификата на предмета, с който се занимават. Тази специфичность намират във формата. Формата обаче Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 не се приема от тях като член на опозицията в противопоставянето "форма-съдържание", формална страна - съдържателна (смислова) страна. Меж тяхното разбиране и разбирането на Елмслем може да се прокара паралел по отношение Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 на схващането им, че формата действува организиращо както в плана на съдържанието, така и в плана на израза.

61 Вж. Якобсон. Р. Новая российская поззия 295-297, 301-302 и др.

136

2. Формата се противопоставя на субстанцията (материала) както Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 в плана на израза, така и в плана на съдържанието, макар и непоследователно, изтъква се, че съществува разлика меж аморфния материал и материалът, обработен чрез формата в субстанция на съдържанието. Поради това Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 "понятието 'материал' не излиза извън границата на формата - и то е също формално; неправилно е смесването му с извънструктурните елементи" (Б. М. Ейхенбаум).

Поради това по-късно от общото и мъгливо Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 понятие 'форма' самите формалисти преминават към понятието 'похват' (прийом). А в поезията от понятието 'ритъм на стиха' като противопоставяне на метрума - към понятието ритъм като конструктивен фактор за цялостната структура на Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 стиха. От понятието 'основен мотив' до разбирането на материала като мотивация, а следователно - до разбирането на материала като елемент, който участвува в конструкцията в зависимост от нрава на формообразовател-ната доминанта Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10.

3. Формалистите достигат до концепцията за изоморфизма в двата плана. Така както и Елмслев. И благодарение на успоредицата с Елмслев и структуралните направления, които го следват в това отношение, изоморфизмът на формалистите може да Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 бъд изведен и изяснен.

4. Формалистите твърдят, че за тях основен заморочек е литературата като предмет на изучаване, а не методът за изучаване на литературата. "Съзнанието за способа настъпва тогава, когато се схваща, че самият Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 "предмет" се изгражда либо пък когато се направи разлика меж "материала" и "предмета" за изучаване. Един и същи материал може да послужи като изходна точка за изграждане на различни "предмети Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10"62. По този начин се стига до две нива при поставянето на методологичния заморочек и разликата меж "материал" и "предмет". Тази разлика обаче никъде не е точно изтъкната, поради което се очертават и две Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 концепции за "предмета". Това предизвиква и еволюционния път на анализаторските процедури. Отначало се тръгва към изучаването на звуковата стряна на поезията, като се пренебрегва връзката меж звуковата страна и смисъла и се отхвърля Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 въпросът за образността. Проблемът за звука в стихотворната реч се поставя на първо място. Формалистите се присъединяват

<12 Т о м а ш е в с к и й, Б. В Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10. Формальний способ (Заместо некролог). - В: Современная литература. Мисль, Ь. 1925. Цит. по Ме11\'е<1еу, Р. Рогта1ш те1о(1 и паиа о 1:п)1^е\'по51!.

137


към футуристите в негативното им отношение към символясти-те Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10, и се изследват символите извън езиково-структурната реалност на художественото произведение. В. Шкловски в статията си "За поезията" и безсмисления език посочва чрез многобройни примери, че "на хората са им нужни и думи Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 извън рякакъв смисъл". Оказва се, че "несмисловостта" е факт, който е назпространен и присъствува навсякъде, и особено характерен е за поезията. Това означава, че изследователят на поезията трябва да насочи вниманието си главно Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 към звуковия строеж на поезията. Настъпва една ревизия от страна на към Потебня, че поезията е "мислене в образи"; насочват към изследването на самостоятелната функция на езиковата страна на Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 поезията. Статията на Брик "Звуковне повтори" се появява, за да посочи, че поезията в своите различни жанрове реализира самостоятелната стойност на звуковите единици, с определена естетическа функция. Тук не става дума да Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 се обяснява и търси смисъла на едни либо други алитерации, асонанси, звукосъчетания и др., а да се види, че един и същи похват, напр. повторението - повторението на звукове, думи, словосъчетания и др. може да Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 се изгради от разнороден "материал" с определена функция.

Нека не забравяме тезата: "Фактите на изкуството свидетелствуват, че спецификата му се изразява не в самите елементи, съдържащи се в произведението, а в Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 специфичното им използуване. Спецификата на изкуството се изразява в начина на използуване на материала"63. Поетичният образ е само едно от езиковите средства, похват, близък до всички останали - паралелизмът (положителен и отрицателен Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10), сравнението, повторението, симетрията, хиперболата и др. Поради това конкретно методът на формалистите се развива в насока, която не търси противопоставянето на "форма" - "съдържание", а обогатява понятието за формата като специфична структура на поетическия език Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10. Формалистите твърдят, че техният способ е привлякъл вниманието и е лупил предмет на дискусии, на отхвърляне и възприемане не от гледище на анализаторския подход към изкуството и специално -' литературното произведение, колкото от Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 принципиально различното разбиране на изкуството. Благодарение на това разбиране формализмът се движи по посока на една цялостна теория за изкуството.

" 3 й х е н б а у м, Б. Теория "формального Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 способа". МюЬ^ап 51аую та1спа12. К.саЩп<5 т Ким1ап Рое1!с1(, № 2, с. 4.

138

Радвойният път на формалния способ не може да бъде специален предмет на нашето разглеждане, защото той е част от Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 въпроса за методите, използувани в литературната критика и част от теорията на поетиката е извън нашите интереси.

^ 4.2.2. ПОЕТИЧЕН ЕЗИК И Фактически ЕЗИК

Ако имаме една съвременна теория за поетичния език, изградена на основата на структурализма Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 в езикознанието и по-спс-циално - чешкия структурализъм, за чиито основи и развитие голям дял има Р. Якобсон - то началото й трябва да се търси в школата на руския формализъм Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10.

Защо руските формалисти се занимават с въпроса за поетиче-ния език, какви са причините той да заеме едно основно място в техните разсъждения, има ли и доколко има някакви пресечни точки с въпроса за Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 стила - ето какво ще ни занимава сега.

Поетиката е една от дисциплините, които влизат в литературознанието. А художествената творба, според формалистите, е словесна конструкция, притежаваща определен тип структура;

поезията Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 като част от общото понятие литература е също словесна конструкция с определена структура - структура, която е постоянна, така реализирана, че вниманието върху нея да се задържи конкретно като словесна. Тинянов в една Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 от по-късните си студии "Литературният факт"64 поставя в самото начало два въпроса:

"Какво е литература?"

"Какво е литературен жанр?", за да докаже, че дефинициран отговор не може да се даде, защото едни и Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 същи литературни форми в зависимост от историческата ситуация могат да се приемат като принадлежащи към литературата, а в други-не, либо поточно само определени елементи от тях могат отчасти да Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 принадлежат на нови жанрове. Според авторът не е възможно веднъж завинаги да се обусловь системата на литературните жанрове и да се установят структурните им и композиционни параметри, особености, понятия, чрез които могат да се изяснят Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10. Но едно е несъмнен факт - художествената литература е "ориентирана" към "изказа" либо към онази функция на езика, която Якобсон по-късно ще разграничи меж останалите като "поетична функция". Известна е по-късно Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 формулираната теза от Якобсон, че в поетическото произведение, както във всяко езиково

м Т м н я н о в, Н. Ю- Литературньи! факт, с. 130 - Теопа Ьас1гп I-1егас Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 101асЬ га вгашса, Кгак6<у, 1986, 130-148.

139


съобщение, се проявяват всички езикови функции, но доминира- | щата тук е конкретно поетичната либо онази, която насочва внима- 1 нието към израза като такъв. "Поетиката изследва в тези Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 произ- | ведения (поетическите - б. м. В. П.) само поетичната доминанта, | както и нейната основна ръководна роля по отношение на други, 1 допълнителни тук функции, които представят от своя страна разнородни напластявания в зависимост от Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 жанра, епохата и литературната школа. Освен това сферата на интересите на поетиката ';

се подчинява на разширяването на кръга за всички видове езикова ;

дейност, при които се изисква осветляване на помощта на поети- ]

ческата функция Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10"66. ^ Следователно тъй нар. "литературност" има чисто езиков нрав, докато понятия като "фабула", "завръзка", "развръзка" ] и др. не са език в точния смисъл на думата, те имат символов |

нрав, но не точно Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 литературен. 1 Езиковият нрав на понятието 'литературност' кореспон- |

дира с понятието 'поетичен език'. ! Как се формира то, какви са изходните му начала, какви са 1

вариантите му у различни представители на школата на руските |

формалисти Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10? | 'Поетичен език' като понятие не се покрива с понятието 'език |

на поезията'. Искаме да вземем под внимание казаното от М. Майс- 1 нова във връзка с разграничението меж двете понятия: Всяка Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 | от двете формули - език на поезията и поетичен език - имат раз- 4 лично съдържание. "Първата, на генном уровне по-ранна, се свързва ;

със становище, което не позволява да се въведе в дефиницията Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 | на поезията разделен тип език. Знаковете на поетическия текст не | се поддават на същинска вътрешна трансформация по отношение на езиково непоетическите текстове. Когато се употребява тази' формула, се мисли за езиковата форма на Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 практически съществуващите поетически жанрове (напр. "поеми"). Втората формула схваща, поетичния език като особена форма на езика, представяща същински разграничител на поезия либо поетичност. Знаковете на езика в тази функция се подават на вътрешна Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 трансформация по отношение на знаковете на други типове езикови текстове. В такъв | случай се има предвид не толкова езикът на някаква група текстове, | колкото прекрачващия тези граници език, за да Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 реализира опре-1

делена функция - конкретно поетична. | Всяка от предложените формули характеризира различен тип|

разбиране на поезията и различно разбиране за езика"66. |

03 ^ а 1с о Ь в о п, К. О рогус)асЬ \ рег5ре1<1у Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10\\'ас11 \У5г6}е;2пе) р1С(у<;

М<жа 1(и11ига, 1960, № 46.

66 М а у е п о V/ а, М. й. Рое1у1са 1еоге1усгпа, 48-49.

Защо М. Майенова твърди, че формулата "език Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 на поезията" е "на генном уровне по-ранна", е ясно от историческия път на развитие на риториката и поетиката.

В древността понятието изкуство на словото и поезия не са синонимни. Имахме вече Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 случай да изтъкнем, че риториката и поезията принадлежат към изкуството, но меж поезията и риториката (в смисъл на сладкоречие) се посочват разлики. Според Горгий поезията е особена организация на речта, нейната най Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10-важна особеност са ритмичността и тъй нар. риторични фигури. Развойният път на теорията на поетичното дело е не само дълъг, да и противоречив. Той върви успоредно с теорията на риториката. И двете Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 не изключват размислите и разсъжденията върху езика. Факт е обаче, че границата меж риториката и поетиката като теории за езика никога не са лупили ясно разграничени и са лупили твърде неустойчиви. Поради Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 това структурата и задачите на всяка от тях се е изменяла в различни исторически епохи: специално под името "реторика" са лупили обхващани различни принципи и проблеми от изучаването на словесните Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 форми; понятията "поезия" и "проза", върху които се е основавало съотношението меж поетиката и реториката, сами по для себя си също са менили своето съдържание.

Според Аристотел особеностите на езика не Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 съставят специфичность на поезията. Границата меж поезия и проза още от античността е неустойчива и още от античността теоретиците блуждаят в характеристиките й. Според Горгий поезията се определя по стихотворната й структура Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10, а Аристотел изтъква, че същността й е да подражава на човешката действителност, но използува различни средства при подражанието, либо подражава на различни неща67.

Най-важното разграничение обаче на поезията настъпва, когато красноречието се Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 осъзнава като литературна проза и реториката се осмисля като устна реч, сладкоречие и теория за красноречието: поезията е творчество в стихотворна форма, а красноречието - в прозаическа форма. Поезията е вид сладкоречие, познавайки Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 изява в два вида - ораторски и поетически, либо сладкоречие аепзи 81г1с1о и поезия. Друг е въпросът, че нещата по-нататък далековато не се развиват така просто и ясно с поетиката и реториката Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 като теории както в европейския свят, така и по-кон-кретно - в славянския. От съчинението на Аристотел в "За поетическото изкуство" (гл. 19, 20, 21, 22, 23) се вижда, че Аристотел

67 За термина "подражание" (ц{цт1СЯ$) вж Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10. тщательно Ал. Н и ч е в. Предговор, 14-15, и Коментар, бл. З, е. 106 към Аристотел, За поетическото изкуство, С., 1975.

140

141


прави разлика меж сладкоречие и поезия. Различна е постройката на реторическите и поетически Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 текскове, защото е различно предназначението им (красноречието е предназначено за определена слушателска аудитория либо определен слушател, докато поезията за един абстрактен, обобщен възприематсл); различни са езиковите средства, които им принадлежат, както Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 и логиката, поради която им принадлежат. Либо с други думи, диференцираният подход и избор на езиковите средства за поезията и реториката се определя от целта и задачите на оратора и на Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 поета. Езикът на поезията трябва да възбуди доверие в истиността на изобразяваните характери и деяния, а езикът на риториката - също трябва да възбуди доверие, да "изобрази достойното за състрадание, страшното, значимото либо Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 вероятното", но крайната му цел е убеждението и аргументацията. Риторичният текст е свързан с мисълта като способност, процес и въздействие. "Въпросът за мисълта трябва да се разглежда в съчиненията по риторика, защото се отнасят Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 повече до тази дисциплина. Към областта на мисълта пък причисляваме всичко, което трябва да бъде дело на словото. Тук спадат доказването, опровергаването, възбуждането на чувства, като състрадание, ужас, гняв и други подобни Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10, а също - преувеличението и преумаляването. . . Наистина каква би лупила задачата на оратора, ако мисълта му се изразяваше и без речта му?

От въпросите на речта един предмет на изследване са формите на Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 речта, като напр. що е заповед, що е молба, разказ, заплаха, въпрос, отговор и други подобни. . . "б8.

Езикът на оратора е съотносим със ситуацията, с реалния свят;

риториката, красноречието трябва да изградят Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 такава структура на текста и съставящите го изказвания, които са необходими на конкретната цел, задачка, обстановка, получател69, а езикът на поета, поради това че "подражава" (изобразява) действителното,:

трябва да Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 съотнася текста не само със ситуациите на реалния свят, а и с нещо, което е извън него, т. е. - фикцията, измислицата ("фабулата [която] е подражанието на действието"). У Аристотел не намираме разсъждения Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 относно изграждането на поетичния текст на равнището на знака, на мотивацията на отделните знакове на езика, на отношението символ и значение. Поетиката като теория на поезията у Аристотел не е теория на Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 езика на поезията. "Езикът, както се казва по-напред, е изразяването на мисълта чрез думи, което има еднакво значение и при стихотворната, и при прозаичната реч"70. Под "език", твърди пак Аристотел, като

68 Аристотел, За Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 поетическото изкуство, с. 88.

<'9 Срв. Аристотел, Риторика, 51-55.

70 Аристотел, За поетическото изкуство, с. 74.

142

има предвид езикът на поезията, - аз разбирам самото съчетание на размерите"7!; "Под "украсена реч" разбирам тази, която има ритъм, мелодия и Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 песен, а под "различна в отделните части" - това, че едни части се изпълняват само чрез стихотворен размер, докато пък други чрез песен"72.

Следователно в размислите на Аристотел езикът на поезията се характеризира с Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 ритмична организация, това е нейната основна особеност. Езикът на поезията може да бъде толкова "украсен", колкото и езикът на риториката. Риторичните фигури, разгледани и в риториката, и в поетиката, могат да Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 принадлежат и на поезията, и на красноречието, но целта и въздействието им в двете изкуства са различни. Съдържанието на поетичния изказ може да се изрази и "не украсено", но украсената реч Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 има ефект върху начина, по който се възприема фикцията, респ. убеждението. Аристотел обръща внимание още как в зависимост от жанровете и смисъла на изказа могат и трябва да се употребяват фигурите на Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 речта и фигурите на мисълта, от друга страна, разглежда значението им в "Риторика" за ораторската реч и постигането на целта й. Не прокарва обаче никъде експлицитно различие меж теорията на езика на поезията и теорията Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 на езика на риториката.

По-нататъшното развитие на теорията за езика на поезията свързва езика на поезията с орнаментацията.

Нека ни бъде позволено да отминем теориите на Вико, Кроче Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10, Русо, Хердер, Хумболт и др. върху поетичния език, които се развиват от XVII в. насам, не поради тяхната незначимост, а точно назад - поради тяхната значимост, изискваща обстойна интерпретация, но по същество не представящи изходен Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 пункт за теорията на руските формалисти. Естествено е руският формализъм да се опре на нещо и да се разграничи от нещо, което е възникнало преди всичко на негова родна почва, достатъчно богата Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 на идеи и направления в езикознанието и литературознанието. Това е теорията на А. А. Потебня, в която съществува понятието "поетически език и която по собственный начин се противопоставя на тезата за примарната функция Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 на практическата езикова комуникация. Едно прецизно изследване на теорията на Потебня разкрива връзките й с Вико и Хумболдт, но в варианта ни интересува не генетичната база, явна за всеки историк на естетическата Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 и лингвистична мисъл, а тя самата. Нейната база е теорията на думата.

71 Пак там, с. 73.

72 Пак там, 72-73.

143


Защо теорията на думата - е въпрос с ясен отговор. В цялата лингвистична традиция думата се Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 приема като онзи езиков елемент, който манифестира връзката меж човека и света, мисълта и езика, начина, по който се обхваща действителността от дадена култура и т. н. Но у Потебня освен Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 тази традиционна постановка73 съществува и друга, която от своя страна ни позволява да разберем и теорията му за думата: "При изследването на която и да е дума, налага се да спираме Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 вниманието си на разнообразни явления. Това показва, че езикът-система е нещо подредено, всяко негово явление се намира във връзка с други. Задачата на езикознанието се състои конкретно в това - да поймай тази връзка Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10, която само в някои случаи е явна"74. Езикознанието поради това тръгва от редуването на звуковете, от фонетиката, без която никакво обяснение на думата не би лупило възможно. "Думата притежава цялост Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 и определена форма, вътрешна, чрез понятието, което изразява и външна - чрез звука и ударението"75. Либо: всяка нова дума се ражда от предходната, осмислена като звукова цялост със свое значение.

По такъв начин, според Потебня Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10, думата е съставена от три същности: материална, фонична; фонична повтореност - носител на понятието, което е залегнало в думата; нематериална - значението на думата. Връзката меж материалната и нематериалната същност може да се Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 осъществи само защото съществува третата същност - повторителността на определени звукове, свързани с някакво значение. Нека я наречем междинна либо произ-водяща, най-близка до етимологичната. Ето един от многобройните примери Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 на Потебня: в руски език "жалованье" има значение на заплатка ('сума пари, парично възнаграждение, получени за извършване на работа през определен период от време'). Това значение на думата е получено от глагола "жаловать Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10", който означава "награждать", "дарить". Значението на новата дума се създава от предходната, но предходната не съдържа семантиката й като цяло. Новосъздаденото значение се изгражда само на една особеност, признак либо "мотив". И то Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 е конкретно знакът на значението на новата дума. А този символ е "общото меж две сравними сложни мисловни единици, база за сопоставление, т. нар. 1ег1шш

73 Сра. разсъжденията на А. А Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10. П о т е б н я в "Психология гк.з и-чвского и житейского мьнцлекия" (1910) - В: Хрестоматмя по истории российского язьисознания. Москва, 1973, 243-248.

74 Пак там, с. 243.

75 П о т е б н я, А. А Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10. Из запнсок по российской грамматике. Т. 1-2. Москва, 1958, с. 13.

144

сотрагаНоша. ТегИгт сотрагаНоша свързва новата дума; с предходната; товасвързващо, мотивиращо ново значение с повторената фонична смислова цялост е "вътрешната форма" на Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 думата76.

"Трябва да се помни, че думата има две форми: 1) дума с живая представа и 2) със забравена представа. Втората форма води винаги към първата, ако ние търсим само значението на тази дума"77. "Втората Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10" форма, т. е. - вътрешната, е центърът на вида (напр.: вътрешната форма на "скотина" е 'рогат'). Когато човек за пръв път употребява думата скотина, в неговия "мозъчен апарат" се извършва следният процес Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10: "това, което аз виждам е сходно по признак рога с това, което съм знаел отпреди" . . . Представата по отношение на значението може да бъде наречена образ на значението. Значението, т. е. това, което в думата Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 е дадено като осезаемо възприятие, представлява огромное количество признаци, а представата - само един от тях"78. По такъв начин това, което виждаме, преживяваме е това, което в съзнанието е назовано "крава". Думата е Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 резултат от сопоставление, уподобяване. Тя е средство да осъзнаем единството на мисловния (либо осмисления) образ и успоредно с това средство да осъзнаем обобщаващия нрав на вида. Ето защо в теорията на езика Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10, според Потебня, конкретно думата изпъква на пръв план като основната единица, съдържаща внутри себя си всичко, което е същност и дейност на езика. Разсъждавайки така, стигаме и до ключа на въпроса: защо Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 основното за поезията е думата?

Символизмьт е резултат от сравнението, съдържащо се в думата, алюзията за онази дума, която дава база на следващата, либо 1ег1:шш сотрагасюшз, което става символ Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 за нови значения. Тег1шт сотрагасюшз е база на символизма, а това означава - на поетичността. Ето думите на Потебня: "Символизмът на езика може да бъде наречен неговата поетичност; назад - забравянето на вътрешната форма Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 ни се струва, че е прозаичността на думата"79. И още: "Ако в съзнанието се изгуби връзката меж звук и значение, то звукът престава да бъде външна форма в естетическото значение на тази дума Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10. . . Само сега, когато съществува за нас символизмът на думата (когато имаме съзнание за вътрешната форма) нейните звукове стават външна форма, съдържанието на която задължително се изисква"80.

76 За точната дефиниция на понятието Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 'вътрешна форма' вж. Пот е б-н я, А. А. Ммсль и язмк. - В: Хрестоматия, 210-211.

77 П о т е б н я. А. А. Хрестоматия, с. 248.

78 Пак там, с. 274.

79 П о т е б Историята на българската стилистика е тъжна, но не може да се представи нито тъжно, нито смешно. Проф. Николай Генчев направи сполучлив опит да напише Смешна и - страница 10 н я, А. А. Мьюль и язмк. - В: Полнме собравннс ссочи-нения. Москва, 1926, с. 134. в0 Пак там, с. 136.

10 Българската стилистика до 50-те годиви ва XX в.


istoriya-vozniknoveniya-i-stanovleniya-kriminologii-kak-nauki-stanovlenie-i-razvitie-kriminologii-v-rossii.html
istoriya-vozniknoveniya-informacionnogo-svetodiodnogo-tablo.html
istoriya-vozniknoveniya-kategorij-simmetrii.html